Medling vid affärstvister

När en meningsskiljaktighet leder till en regelrätt tvist så är det inte ovanligt att det kan bero på kommunikationsbrister och missförstånd mellan parterna. Parternas avtal har för det mesta en tvistelösningsklausul som antingen är en skiljeklausul alternativt att...

Vem har rätt att träffa avtal?

Affärsjuristen har vid flera tillfällen fått frågor kring vem som får träffa avtal för företaget och vi fokuserar på företrädare för den juridiska personen; aktiebolaget. Ett aktiebolag företräds av styrelsen i sin helhet, särskilt utsedd(a) firmatecknare eller VD....

Att träffa avtal

Affärsjuristen informerar denna vecka om hur vi träffar avtal. Ett företag ingår sällan muntliga avtal och sådant bruk är heller inte att rekommendera då den skriftliga formen är för oss affärsjurister ett bra bevis vid en tvist. Det skriftliga avtalet behöver...

Verklig huvudman

Verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person. En verklig huvudman är alltid en fysisk person. Regelverket syftar till att förhindra att juridiska personer eller andra konstruktioner utnyttjas för penningtvätt eller...