Företagsjuridik

Juridisk rådgivning för företagare

Vägg

Aktieöverlåtelser och bolagsfrågor

Advokatbolaget biträder regelbundet klienter i aktieöverlåtelse- och bolagsärenden.

Vi hjälper dig att upprätta avtal eller vid tolkning av ett redan upprättat aktieägaravtal. Det finns många gånger en begränsad möjlighet att föra in bestämmelser i bolagsordningen som behandlar förhållandet mellan aktieägarna. Det kan också vara så att man helt enkelt avstår från att föra in vissa regleringar i bolagsordningen eftersom den blir en offentlig handling.

Har du blivit tillfrågad om att ingå i en styrelse så informerar vi om det omfattande ansvar du får och vilka skyldigheter som följer av uppdraget. Det gäller främst betalningsansvar om du inte fullgjort din skyldighet när en kontrollbalansräkning har upprättats, skadeståndsskyldighet när bolaget skadats vid överträdelse av aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen samt ett straffansvar för att bl.a. aktiebok inte förts. Det kan vidare gälla att man förhindrat andra styrelseledamöter från att delta vid styrelsemötena. Det är således ett tungt ansvar att påta sig ett styrelseuppdrag.

Vi bistår även med juridisk rådgivning vid upprättande eller ändringar av bolagsordningen samt ger vägledning kring vilka frågor som är bäst lämpade att reglera i bolagsordningen.

För att kunna genomföra en expansion, finansiera ett uppköp eller undvika en konkurs kan företaget behöva öka sitt aktiekapital. Oavsett anledning ger vi dig kompetent rådgivning utifrån strategiskt tänkande av vad som är gynnsamt för just ert bolag. Vi bistår ert företag i alla delar, från behovsanalys av kapitalanskaffning, framtagande av prospekt och själva emissionen samt verkställighet hos Bolagsverket. Vi stämmer också av om det är fråga om kvittnings-, apport- eller fondemissioner som är aktuella för just dig.

När du köper och säljer bolag så är vi beredda med vår juridiska expertis och erfarenhet, från den första genomgången av företaget (en Due Dilligence eller företagsbesiktning), till ett färdigt upprättat överlåtelseavtal. Vi upprättar naturligtvis aktieöverlåtelseavtalet så att dina intressen står i fokus vad gäller garantier etc. vid affären.

Kontakt

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom området för rådgivning.
Kristofer Berggren

Kristofer Berggren

Jan Erik Jonasson

Jan Erik Jonasson

Kommersiella avtal

Advokatbolaget hanterar dagligen olika typer av kommersiella avtal och har stor vana av att upprätta, granska och förhandla olika typer av avtal. Vi bistår dig genom hela avtalsprocessen, från ax till limpa.

Det kan röra sig om allt från köpeavtal, licensavtal, sekretessavtal, egna standardavtal eller tolkning av befintliga avtal. Vi hjälper till i varje del av avtalsprocessen, vid upprättande av avtal, granskning av avtalsutkast och företräder dig i avtalsförhandlingar. För vissa överlåtelser är det till och med ett krav att överlåtelsen har kommit till skriftligt uttryck för att vara giltig, exempelvis vid köp av bostadsrätt, fastighet och företag. Ett skriftligt avtal fungerar inte bara som en trygghet för framtiden om vad parterna faktiskt kommit överens om, utan även som bevismedel vid en eventuell tvist.

Ett omsorgsfullt utformat överlåtelseavtal är därför något vi varmt råder dig till vid större förmögenhetsöverföringar. Tvisteklausuler är en del av dessa avtal som noggrant måste beaktas då rättegångskostnader ofta kan uppgå till betydande belopp och drabba den förlorande parten som enligt huvudregel har att betala motpartens rättegångskostnader. Vi ger även rådgivning kring hur du bäst skyddar känslig information genom att upprätta skäliga och relevanta sekretessavtal, där viten alltid är angivna så att konsekvenser kan bli ett faktum vid sekretessbrott.

Kontakt

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom området för rådgivning.
Kristofer Berggren

Kristofer Berggren

Kathrine Bergström

Kathrine Bergström

Jan Erik Jonasson

Jan Erik Jonasson

Entreprenad

Ska ditt företag utföra en entreprenad eller är du beställare av ett byggprojekt är det viktigt att ha god kännedom om och kunskap i entreprenadrätt. Lagen gäller både mellan beställare och entreprenörer samt mellan entreprenören och underentreprenören. Inom entreprenadbranschen är det även vanligt med standardavtal, ett redan upprättat avtal som parterna ska förhålla sig till. Standardavtal behöver många gånger kompletteras eller ändras för att passa just era byggprojekt och/eller skydda era respektive intressen och rättigheter.

Vi ger juridisk vägledning vid förhandling av avtalsvillkor samt upprättar och granskar avtal, med målet att få till stånd ett avtal som passar just ditt företag. Vi hjälper dig även med tolkning av ett redan upprättat entreprenadavtal.

Kontakt

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom området för rådgivning.
Kristofer Berggren

Kristofer Berggren

Immaterialrätt

Ett företags immateriella tillgångar kan skapa stora värden på den nationella och den internationella marknaden. Det är därför viktigt att ha ett fullgott skydd för dessa tillgångar.

Advokatbolaget erbjuder dig rådgivning kring hur du bäst skyddar dina immateriella tillgångar och hur du ska agera om du misstänker att någon gjort intrång i dina rättigheter. Inom immaterialrätten finns i många fall möjlighet till flera överlappande skydd för en produkt. Det kan t.ex. vara aktuellt med upphovsrättsligt skydd för brukskonst, varumärkesskydd för utstyrsel, mönsterskydd för designen och skydd mot otillbörliga efterbildningar enligt marknadsföringslagen. Vi hjälper dig även att utveckla strategier för hur du bäst kan skydda dina immateriella tillgångar och bistår förstås vid registrerings- och intrångsfrågor etc.

Advokatbolaget har även stor vana av att upprätta, granska och förhandla fram olika avtal på immaterialrättens område och bistår dig med juridisk vägledning genom hela avtalsprocessen.

Kontakt

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom området för rådgivning.
Kathrine Bergström

Kathrine Bergström

Upphovsrätt, varumärke och design

Advokatbolaget har specialistkompetens inom musikjuridikens område. Behöver du hjälp eller juridisk rådgivning vid upprättande av artistavtal, förlagsavtal, managementavtal, producentavtal eller bokningsavtal m.m. finns vid här. Vi har erfarenhet av att förhandla och upprätta olika typer av avtal inom musikbranschen. Vi bistår våra klienter vid förhandling med majorbolag eller independentbolag i Europa och Nordamerika.

Kika även in på vår speciella web-site för musikjuridik: www.musikjuridik.com

Kontakt

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom området för rådgivning.
Kathrine Bergström

Kathrine Bergström

Fastighet / lokal

Advokatbolaget biträder klienter vid köp och försäljning av fastigheter och ger kvalificerad konsultation när det gäller bl.a. fel i fastighet m.m.

Kontakt

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom området för rådgivning.
Kristofer Berggren

Kristofer Berggren

Tvistelösning

Advokatbolaget har stor erfarenhet av tvistelösning. Vi kan som ombud bistå dig med rådgivning vid avtalsförhandlingar och i olika typer av tvister. Vi företräder dig under hela processen – ger rådgivning inför en tvist, bistår vid en förlikningsprocess eller biträder dig vid en rättslig domstolsprocess. Din tvist är viktig för oss och vi sätter stort värde i att vi tillsammans med dig och din motpart når en fungerande lösning. Genom vår gedigna erfarenhet och vårt praktiska förhållningssätt kan vi ge våra klienter konstruktiv hjälp i skarpa lägen i alla olika former av tvistelösning; medling, i allmän domstol och skiljeförfarande.

I det proaktiva juridiska arbetet så är vår erfarenhet att affärsförhållanden som gnisslar kan överleva och få en nystart om parterna använder sig av medling och på så sätt gemensamt försöker hitta en lösning på det som skaver.

Kontakt

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom området för rådgivning.
Kristofer Berggren

Kristofer Berggren

Kathrine Bergström

Kathrine Bergström

Jan Erik Jonasson

Jan Erik Jonasson

Konkurs och likvidation

Advokatbolaget har stor erfarenhet inom konkursförvaltning och likvidation.

Som konkursförvaltare reder vi ut vad som hänt i bolaget innan konkursbeslutet. Vi behärskar obeståndsjuridiken och ger vägledning och svar till borgenärer, anställda och andra som på ett eller annat sätt berörs av konkursen. Vi tar vara på de faktiska värden som finns och undersöker möjligheterna att hitta en ny ägare till verksamheten.

Kontakt

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom området för rådgivning.
Jens Nyström

Jens Nyström

Jan Erik Jonasson

Jan Erik Jonasson