Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Av nämndens ledamöterna är två advokater, två företrädare för konsumentintresset och en före detta ordinarie domare. På så sätt representeras konsumentintresset och advokatintresset med lika många ledamöter. Advokatsamfundets styrelse utser ledamöter och suppleanter i Konsumenttvistnämnden. Samtliga ledamöter och suppleanter utses för tre år i taget.

Nämnden prövar ärendet utifrån allmänna rättsregler och Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Av de vägledande reglerna om god advokatsed framgår exempelvis hur advokaters arvode ska bestämmas. I punkten 4.1.1 i de vägledande reglerna om god advokatsed står följande: Det arvode som en advokat debiterar skall vara skäligt. I punkten 4.1.2 i de vägledande reglerna om god advokatsed står följande: Vid bedömning av vad som är skäligt arvode för ett uppdrag får beaktas vad som avtalats med klienten, uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse, liksom advokatens skicklighet, arbetets resultat och andra sådana omständigheter.

Språk
Förfarandet inför Konsumenttvistnämnden genomförs på svenska.

Skriftlighet
Förfarandet är skriftligt. Konsumenttvistnämnden tar inte emot muntlig bevisning. Parterna får inte närvara vid Konsumenttvistnämndens sammanträden.

Förfarandets kostnad
Avgiften för att skicka in ett krav till Konsumenttvistnämnden är 100 kr. Parterna betalar sina egna kostnader i förfarandet. Konsument kan således aldrig bli betalningsansvarig för advokatens kostnader och advokaten kan aldrig bli betalningsansvarig för konsumentens kostnader.

Måste jag ha ett ombud?
Det finns inget ombudskrav, men konsumenten får närsomhelst under förfarandets gång anlita ett ombud om så önskas. Det är viktigt att notera att det är konsumenten själv som får betala kostnader för sitt ombud och att konsumenten därför inte kan kräva ersättning för ombudskostnader från advokaten.

Bundenhet?
Advokat är skyldig att medverka till förfarandet inför Konsumenttvistnämnden. Konsumenten kan välja att avbryta ärendet närsomhelst under förfarandets gång. Detta görs genom ett meddelande till Konsumenttvistnämnden.

Hur lång tid tar det?
Beslut ska normalt fattas inom 90 dagar från det att skriftväxlingen är avslutad. Om det är nödvändigt med hänvisning till ärendets karaktär kan dock tiden förlängas. Om så sker, kommer parterna att få information om detta.

Förfaranderegler
Se Advokatsamfundets stadgar §§ 47, 51-69. Dessa finns här: https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet/Stadgar-for-Sveriges-advokatsamfund/

Avvisning måste ske inom tre veckor från det att konsumentens krav kom in till Konsumenttvistnämnden. Beslut från Konsumenttvistnämnden kan inte överklagas. Advokater är skyldiga att medverka i förfarandet och är bundna av besluten. Konsument är inte heller bunden av beslut utan kan välja att få ditt krav prövat av allmän domstol.

Beslut från Konsumenttvistnämnden kan inte överklagas.

Beslut från Konsumenttvistnämnden är bindande för advokaterna enligt punkt 4.1.7 i vägledande regler om god advokatsed. Om en advokat inte följer ett beslut från Konsumenttvistnämnden kan konsumenten anmäla detta till Advokatsamfundets disciplinnämnd. Konsument kan alternativt vända sig till allmän domstol för att pröva tvisten. Om konsument vänder sig till allmän domstol kan konsumenten dock inte därefter få saken prövad av Konsumenttvistnämnden.

Du kan vända dig till Konsumenttvistnämnden om du:

  • Är konsument har ett krav i anledning av en advokattjänst
  • Har försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten

Om du har kommit fram till att du är konsument, att du har ett krav i anledning av en advokattjänst och att du har försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten kan du gå vidare till konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se