Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Av nämndens ledamöterna är två advokater, två företrädare för konsumentintresset och en före detta ordinarie domare. På så sätt representeras konsumentintresset och advokatintresset med lika många ledamöter. Advokatsamfundets styrelse utser ledamöter och suppleanter i Konsumenttvistnämnden. Samtliga ledamöter och suppleanter utses för tre år i taget.

Nämnden prövar ärendet utifrån allmänna rättsregler och Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Av de vägledande reglerna om god advokatsed framgår exempelvis hur advokaters arvode ska bestämmas. I punkten 4.1.1 i de vägledande reglerna om god advokatsed står följande: Det arvode som en advokat debiterar skall vara skäligt. I punkten 4.1.2 i de vägledande reglerna om god advokatsed står följande: Vid bedömning av vad som är skäligt arvode för ett uppdrag får beaktas vad som avtalats med klienten, uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse, liksom advokatens skicklighet, arbetets resultat och andra sådana omständigheter. 

Språk
Förfarandet inför Konsumenttvistnämnden genomförs på svenska.

Skriftlighet
Förfarandet är skriftligt. Konsumenttvistnämnden tar inte emot muntlig bevisning. Parterna får inte närvara vid Konsumenttvistnämndens sammanträden.

Förfarandets kostnad
Avgiften för att skicka in ett krav till Konsumenttvistnämnden är 100 kr. Parterna betalar sina egna kostnader i förfarandet. Konsument kan således aldrig bli betalningsansvarig för advokatens kostnader och advokaten kan aldrig bli betalningsansvarig för konsumentens kostnader.

Måste jag ha ett ombud?
Det finns inget ombudskrav, men konsumenten får närsomhelst under förfarandets gång anlita ett ombud om så önskas. Det är viktigt att notera att det är konsumenten själv som får betala kostnader för sitt ombud och att konsumenten därför inte kan kräva ersättning för ombudskostnader från advokaten.

Bundenhet?
Advokat är skyldig att medverka till förfarandet inför Konsumenttvistnämnden. Konsumenten kan välja att avbryta ärendet närsomhelst under förfarandets gång. Detta görs genom ett meddelande till Konsumenttvistnämnden.

Hur lång tid tar det?
Beslut ska normalt fattas inom 90 dagar från det att skriftväxlingen är avslutad. Om det är nödvändigt med hänvisning till ärendets karaktär kan dock tiden förlängas. Om så sker, kommer parterna att få information om detta.

Förfaranderegler
Se Advokatsamfundets stadgar §§ 47, 51-69. Dessa finns här: https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet/Stadgar-for-Sveriges-advokatsamfund/

Avvisning måste ske inom tre veckor från det att konsumentens krav kom in till Konsumenttvistnämnden. Beslut från Konsumenttvistnämnden kan inte överklagas. Advokater är skyldiga att medverka i förfarandet och är bundna av besluten. Konsument är inte heller bunden av beslut utan kan välja att få ditt krav prövat av allmän domstol.

Beslut från Konsumenttvistnämnden kan inte överklagas.

Beslut från Konsumenttvistnämnden är bindande för advokaterna enligt punkt 4.1.7 i vägledande regler om god advokatsed. Om en advokat inte följer ett beslut från Konsumenttvistnämnden kan konsumenten anmäla detta till Advokatsamfundets disciplinnämnd. Konsument kan alternativt vända sig till allmän domstol för att pröva tvisten. Om konsument vänder sig till allmän domstol kan konsumenten dock inte därefter få saken prövad av Konsumenttvistnämnden.

Du kan vända dig till Konsumenttvistnämnden om du:
är konsument har ett krav i anledning av en advokattjänst
har försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten

Om du har kommit fram till att du är konsument, att du har ett krav i anledning av en advokattjänst och att du har försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten kan du gå vidare till konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Ny advokat

Ett stort grattis till vår kollega Kathrine Bergström som tagit sin advokatexamen och därmed antagits som medlem av Advokatsamfundet.

läs mer
Årsstämma och röstlängd samt lite om aktieboken

Årsstämma och röstlängd samt lite om aktieboken

Årsstämma och röstlängd Våren är ju traditionellt tiden för att hålla årsstämmor i aktiebolag. En basal men oerhört viktig fråga är stämmans röstlängd och vad ska den innehålla! Så kom nu ihåg att röstlängden är en lista på: • namnen på de aktieägare som är/var med på...

läs mer
Vår Advokat – affärsjuristen

Vår Advokat – affärsjuristen

Vår Advokat – affärsjuristen genomför under april och maj det årliga förbättringsarbetet av befintliga och giltiga aktieägaravtal (AÄA). Så passa på och få en kostnadsfri genomgång av ert AÄA för att bl a få utrett om det är anpassat för hur ni jobbar tillsammans i...

läs mer
Förfallna skatter och kapitalbrist i aktiebolag

Förfallna skatter och kapitalbrist i aktiebolag

En vanlig missuppfattning är att det inte skulle vara förenat med risk för personligt betalningsansvar att bedriva näringsverksamhet i form av aktiebolag. Uppfattningen är inte sällan att det endast är det insatta aktiekapitalet som riskeras. I praktiken finns det ett...

läs mer
Företagshemligheter, vad är det?

Företagshemligheter, vad är det?

Vad är en företagshemlighet och vad kan hända om en sådan röjs? För det första kan en företagshemlighet i princip avse all typ av information, som en arbetsgivare av någon anledning vill hemlighålla. Det handlar oftast om hemligheter rörande produktion, marknadsföring...

läs mer