februari 3, 2020

Vem har rätt att träffa avtal?

Affärsjuristen har vid flera tillfällen fått frågor kring vem som får träffa avtal för företaget och vi fokuserar på företrädare för den juridiska personen; aktiebolaget. Ett aktiebolag företräds av styrelsen…

Affärsjuristen har vid flera tillfällen fått frågor kring vem som får träffa avtal för företaget och vi fokuserar på företrädare för den juridiska personen; aktiebolaget.

Ett aktiebolag företräds av styrelsen i sin helhet, särskilt utsedd(a) firmatecknare eller VD. Härutöver kan ett antal personer ha fullmakt att företräda bolaget för vissa typer av avtal.

a) Firmatecknare

Firmatecknare utses av styrelsen och registreras i aktiebolagsregistret. Firmateckningsrätt kan ges enskilda personer och/eller flera personer gemensamt (kollektiv firmateckningsrätt; oftast ”två i förening”).Viktigare avtal brukar i allmänhet undertecknas av behörig firmatecknare. Inför undertecknande av sådana viktigare avtal bör behörigheten att företräda part styrkas, vilket kan ske genom presentation av ett färskt registreringsbevis och i vissa fall kan även utdrag ur styrelseprotokoll.

b) VD

Om VD saknar egen firmateckningsrätt har denne, utan styrelsens särskilda bemyndigande, endast rätt att ingå avtal som faller inom den löpande förvaltningen av bolaget. Att generellt och mera exakt ange vad som tillhör den löpande förvaltningen låter sig knappast göras. Utrymmet för VD:s förvaltningsåtgärder skiljer sig från företag till företag framförallt beroende på bolagets storlek och verksamhet. Vid större och viktigare avtal bör part inte nöja sig med en försäkran från motpartens VD att avtalet faller inom den löpande förvaltningen utan kräva att avtalet undertecknas av firmatecknare eller särskild av styrelsen eller firmatecknare utsedd fullmäktig.

c) Fullmakt

Styrelsen eller firmatecknare kan givetvis ge någon eller några personer fullmakt att företräda bolaget i en avtalsförhandling och underteckna erforderliga avtalshandlingar. En sådan fullmakt kan helt enkelt lyda: Härmed befullmäktigas X att för vår räkning träffa avtal rörande # och att därvid underteckna alla erforderliga avtalshandlingar”. Finliret mellan behörighet och befogenhet får inte underskattas. Överskrider ombudet sin behörighet enligt fullmakten är bolaget inte bundet av avtalet. Överskrider han sin befogenhet, dvs internt meddelade instruktioner som inte framgår av fullmakten så blir avtalet bindande om motparten varit i god tro.

Ställningsfullmakt

För avtal som ingås löpande inom bolagets verksamhet föreligger ofta s.k. ställningsfullmakt för anställda.  En inköpschef eller försäljningschef har sålunda oftast ställningsfullmakt att träffa köp- och säljavtal inom sina respektive verksamhetsområden.

Toleransfullmakt

I vissa situationer föreligger en toleransfullmakt, varvid et menas att viss person agerat som företrädare för ett företag i affärsförbindelser med annan utan att företaget reagerat mot dennes handlande. Företaget har tolererat företeelsen och blir därmed bundet för framtiden, intill dess motparten underrättats om att fullmakt inte föreligger.

Tillitsfullmakt

Till fullmaktsläran kommer att den som skapar en befogad tillit hos någon annan, om att han företräds av en behörig person i viss avtalssituation, kan bli bunden av personens handlande.

Företrädare för några andra juridiska personer

Juridiskt person         Företrädare                       Dokument

Handelsbolag                 Firmatecknare                    Utdrag ur handelsregistret

Kommanditbolag          Firmatecknare                    Utdrag ur handelsregistret

Ekonomisk förening     Firmatecknare                     Utdrag ur handelsregistret

Stiftelse                            Behörig ställföreträdare      Stiftelseurkund

Kommun                        Behörig ställföreträdare       Protokollsutdrag

Statlig myndighet         Behörig ställföreträdare       Protokollsutdrag

Konkursbo                     Konkursförvaltare                 Förordnande

Fler nyhetsinlägg