Privatjuridik

Juridisk rådgivning för privatpersoner

Vägg

Bouppteckning och boutredning

En bouppteckning ska normalt upprättas inom tre månader från det att någon har avlidit. Bouppteckningen innehåller bl.a. en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder på dödsdagen. Bouppteckning kan även upprättas inför bodelning vid äktenskapsskillnad. Vi åtar oss uppdrag att upprätta bouppteckning efter dödsfall och vid skilsmässa.

Om bodelningsmännen i ett dödsbo är oense om tillgångarna och skulderna i dödsboet, eller dödsboförvaltningen och det inte går att komma överens, kan dödsbodelägare begära att tingsrätten i den ort där den avlidne var folkbokförd utser en boutredningsman. Vi åtar oss regelbundet uppdrag som boutredningsman.

Kontakt

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom området för rådgivning.
Sofia Grape

Sofia Grape

Arv, testamente och framtidsfullmakt

Vi har gedigen kunskap inom familjerätt och hjälper dig att upprätta ett testamente som passar just dig. Vi bistår även efterlevande med rådgivning och som ombud vid klander av testamente, klander av arvskifte etc. Det är ofta fråga om en känslig situation där sorgearbetet går parallellt med att bevaka att fördelningen av arvet från den avlidne blir rätt fördelat. Vi biträder dig i eventuellt uppkommen tvist både i domstol och utanför domstol, gällande arv, testamente och arvskifte.

Vi har stor erfarenhet av att upprätta fullmakter och kan med vår juridiska expertis bistå dig vid utformning av en fullmakt som passar just dig. Vi hjälper dig även med tolkning av en redan upprättad fullmakt. Varje framtidsfullmakt utformas individuellt, vilket innebär att du själv kan bestämma vad fullmakten ska omfatta och vilka befogenheter fullmaktstagaren ska ges. Framtidsfullmakten följs åt av vissa formkrav enligt lag, och det är viktigt att dessa följs för att avtalet ska vara giltigt. En framtidsfullmakt kan också fungera som ett alternativ till god man eller förvaltare.

Kontakt

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom området för rådgivning.
Sofia Grape

Sofia Grape

Bodelning, äktenskapsförord och samboavtal

Advokatbolaget har lång erfarenhet av att bistå med rådgivning och upprättande av handlingar för livets alla skeden.

En bodelning, oavsett om den har föregåtts av dödsfall eller separation, följs många gånger av komplexa juridiska och ekonomiska frågeställningar men väcker också ibland många känslor. Har ni svårt att komma överens hur era tillhörigheter ska fördelas eller har ni andra frågor rörande bodelningen kan vi bistå er i dessa ärenden. Vi bistår med stöd och vägledning genom hela processen. Vi åtar oss uppdrag direkt från parterna, eller som bodelningsförrättare genom förordnande av tingsrätten.

Vi erbjuder även rättslig rådgivning och bistår med att upprätta äktenskapsförord och samboavtal.

Kontakt

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom området för rådgivning.
Sofia Grape

Sofia Grape

Gåva

Vill du ge bort egendom i gåva eller förändra ägandet mellan dig och din make/maka? Vi kan hjälpa till med rådgivning och upprättande av gåvohandlingar.

Kontakt

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom området för rådgivning.
Sofia Grape

Sofia Grape

Hyra och arrende

Advokatbolaget biträder regelbundet klienter i frågor om hyres- och arrenderätt, t.ex. förhandlar avtal och bistår vid tvister med anledning av hyra och arrende.

Tyvärr förekommer det alltför ofta att en fastighetsaffär leder till missämja då fastigheten inte håller det skick som köparen trott. Vi bistår med juridisk erfarenhet och kunskap från början till slut, oavsett om du är köpare eller säljare. Vi lägger stort värde i att tillvarata de rättigheter som svarar mot dina önskningar.

Kontakt

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom området för rådgivning.
Kristofer Berggren

Kristofer Berggren

Vårdnad, boende och umgänge

Advokatbolaget har stor erfarenhet av att biträda klienter i tvister om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn. Att bistå som juridiskt ombud i vårdnads- boende- och umgängesmål ställer höga krav då det är ofta är en känslig situation som kräver engagemang, erfarenhet och integritet. Vi åtar oss också uppdrag som medlare.

I denna typ av mål har du ofta rätt att använda rättskyddet i din hemförsäkring. Om det inte finns möjlighet att nyttja rättsskyddet går det i vissa fall att ansöka om rättshjälp av staten. Vi bistår dig vid ansökan om rättsskydd eller i förekommande fall rättshjälp.

Kontakt

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom området för rådgivning.

Brottmål

Advokatbolaget har lång erfarenhet av att företräda såväl misstänkta för brott som brottsoffer.

Om du är misstänkt för brott kan vi bistå dig som offentlig försvarare inom hela straffrätten – allt från ekonomisk brottslighet till misshandel – och ge dig stöd genom hela processen samt se till att dina rättigheter tillvaratas. Du har alltid rätt att framföra önskemål om vilken advokat du önskar ska företräda dig redan innan första förhöret. Ett sådant önskemål kan framföras redan i din första kontakt med polisen.

Om du är brottsoffer kan vi bistå dig som målsägandebiträde. Om du har rätt till ett målsägandebiträde ska domstolen förordna ett sådant till dig. Du har rätt att framföra önskemål om vem du vill ska företräda dig. Vi ger dig som har varit utsatt för brott stöd genom hela processen och ser till att dina rättigheter tillvaratas. Det kan gälla rätten till skadestånd; kränkningsersättning, ersättning för sveda och värk, lyte och men samt inkomstförlust m.m. Kostnaden för ett målsägandebiträde betalas av staten, du behöver alltså inte betala något själv. Samtliga advokater och biträdande jurister på Advokatbolaget arbetar som målsägandebiträden.

Kontakt

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom området för rådgivning.
Jens Nyström

Jens Nyström

Sofia Grape

Sofia Grape

Kathrine Bergström

Jan Erik Jonasson

Jan Erik Jonasson

LVU / LVM / LRV

Den som blir part i mål angående tvångsvård har rätt till ett offentligt biträde.

Vid LVU- och LVM-ärenden är det är förvaltningsrätten som förordnar ditt offentliga biträde. Du har däremot alltid rätt att framföra önskemål om vem du vill ska biträda dig. Vid LVM- ärenden bör du, på ett tidigt stadium, informera din behandlande läkare, socialtjänsten eller förvaltningsrätten vem du vill ska företräda dig. Vi bistår dig som offentligt biträde och ser till att dina intressen och rättigheter tillvaratas genom hela processen. Kostnaderna för ett offentligt biträde betalas av staten.

Har en chefsöverläkare vid en psykiatrisk enhet fattat ett beslut om tvångsvård enligt LRV kan ett sådant beslut överklagas. Om tvångsvården ska pågå i mer än fyra veckor, ska chefsöverläkaren ansöka om medgivande till fortsatt vård hos förvaltningsrätten. Om en person döms för ett brott kan personen, om hon eller han anses psykisk sjuk dömas till rättspsykiatrisk vård. Tvångsvård enligt LRV måste omprövas av förvaltningsrätten var sjätte månad.

Du har alltid rätt att framföra önskemål om vem du vill ska biträda dig. Vi bistår dig som offentligt biträda och ser till att dina intressen och rättigheter tillvaratas genom hela processen. Kostnaderna för ett offentligt biträde betalas av staten.

Kontakt

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom området för rådgivning.

Upphovsrätt, varumärke och design

Är du upphovsman, designer eller har tagit fram en produkt som du vill skydda?

Advokatbolaget erbjuder dig rådgivning kring hur du bäst skyddar dina immateriella tillgångar och hur du ska agera om du misstänker att någon gjort intrång i dina rättigheter. Inom immaterialrätten finns i många fall möjlighet till flera överlappande skydd för en produkt. Det kan t.ex. vara aktuellt med upphovsrättsligt skydd för brukskonst, varumärkesskydd för utstyrsel, mönsterskydd för designen och skydd mot otillbörliga efterbildningar enligt marknadsföringslagen.

Vi hjälper dig även att utveckla strategier för hur du bäst kan skydda dina immateriella tillgångar och bistår förstås vid registrerings- och intrångsfrågor etc.

Advokatbolaget har även stor vana av att upprätta, granska och förhandla fram olika avtal på immaterialrättens område och bistår dig med juridisk vägledning genom hela avtalsprocessen.

Kontakt

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom området för rådgivning.

Kathrine Bergström

Musikjuridik

Advokatbolaget har lång erfarenhet av att granska musikjuridiska avtal t.ex. artistavtal, förlagsavtal, masterdelar etc. från såväl svenska som internationella major- och indiebolag. Vi kan även bistå vid förhandling av avtal, eller upprättande av avtal.

Kika in på vår speciella sida på området www.musikjuridik.com eller ta direktkontakt med Kathrine Bergström för konsultation.

Kontakt

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom området för rådgivning.

Kathrine Bergström

Migration

Advokatbolaget åtar oss regelbundet uppdrag som offentligt biträde och ombud i ärenden om uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Den som är asylsökande har alltid rätt att föra fram önskemål om vem som ska utses till offentligt biträde i asylprocessen. Vi bistår med kvalificerad rådgivning och stöd genom hela processen.

Kontakt

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom området för rådgivning.
Sofia Grape

Sofia Grape

Kathrine Bergström

Tvistelösning

Advokatbolaget har stor erfarenhet av tvistelösning. Vi kan som ombud bistå dig med rådgivning vid avtalsförhandlingar och i olika typer av tvister. Vi företräder dig under hela processen – ger rådgivning inför en tvist, bistår vid en förlikningsprocess eller biträder dig vid en rättslig domstolsprocess. Din tvist är viktig för oss och vi sätter stort värde i att vi tillsammans med dig och din motpart når en fungerande lösning. Genom vår gedigna erfarenhet och vårt praktiska förhållningssätt kan vi ge våra klienter konstruktiv hjälp i skarpa lägen i alla olika former av tvistelösning; medling, i allmän domstol och skiljeförfarande.

I det proaktiva juridiska arbetet så är vår erfarenhet att affärsförhållanden som gnisslar kan överleva och få en nystart om parterna använder sig av medling och på så sätt gemensamt försöker hitta en lösning på det som skaver.

Kontakt

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom området för rådgivning.
Kristofer Berggren

Kristofer Berggren