Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Nedan framgår den information Advokatbolaget enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) är skyldig att delge den vars personuppgifter vi hanterar.

Advokatbolaget är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

Vi lagrar och behandlar personuppgifter nödvändiga för att:

(i)vi ska kunna fullgöra våra avtal,

(ii)fullgöra våra rättsliga förpliktelser,

(iii)utföra uppgifter av allmänt eller berättigat intresse.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering utifrån vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten.

Utöver syftet ovan använder vi personuppgifterna för att utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål.

Överväger vi använda någons personuppgifter till annat ändamål inhämtar vi först ett samtycke.

Det föreligger inte en skyldighet att ge oss personuppgifter, dock är de nödvändiga för att vi ska kunna genomföra de jävs- och i förekommande fall penningtvättskontroller vår yrkesetik kräver. För mer information om advokatetik, se https://www.advokatsamfundet.se/Advokatetik/.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

(i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig,

(ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,

(iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller

(iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatbolaget enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Personuppgifter lagras hos oss i dataprogrammet där vårt arbete administreras och i den fysiska akt/dossier som upprättas i varje ärende. Personuppgiften kan även finnas i inkommen e-post.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatbolaget om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du kontakta personuppgiftsansvarig, se nedan. Det är också möjligt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i ett annat land, om du bor eller arbetar där.

Kontakta oss på umea@advokatbolaget.nu eller vår postadress om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig hos Advokatbolaget är Kari Wergens.

Ny advokat

Ett stort grattis till vår kollega Kathrine Bergström som tagit sin advokatexamen och därmed antagits som medlem av Advokatsamfundet.

läs mer
Årsstämma och röstlängd samt lite om aktieboken

Årsstämma och röstlängd samt lite om aktieboken

Årsstämma och röstlängd Våren är ju traditionellt tiden för att hålla årsstämmor i aktiebolag. En basal men oerhört viktig fråga är stämmans röstlängd och vad ska den innehålla! Så kom nu ihåg att röstlängden är en lista på: • namnen på de aktieägare som är/var med på...

läs mer
Vår Advokat – affärsjuristen

Vår Advokat – affärsjuristen

Vår Advokat – affärsjuristen genomför under april och maj det årliga förbättringsarbetet av befintliga och giltiga aktieägaravtal (AÄA). Så passa på och få en kostnadsfri genomgång av ert AÄA för att bl a få utrett om det är anpassat för hur ni jobbar tillsammans i...

läs mer
Förfallna skatter och kapitalbrist i aktiebolag

Förfallna skatter och kapitalbrist i aktiebolag

En vanlig missuppfattning är att det inte skulle vara förenat med risk för personligt betalningsansvar att bedriva näringsverksamhet i form av aktiebolag. Uppfattningen är inte sällan att det endast är det insatta aktiekapitalet som riskeras. I praktiken finns det ett...

läs mer
Företagshemligheter, vad är det?

Företagshemligheter, vad är det?

Vad är en företagshemlighet och vad kan hända om en sådan röjs? För det första kan en företagshemlighet i princip avse all typ av information, som en arbetsgivare av någon anledning vill hemlighålla. Det handlar oftast om hemligheter rörande produktion, marknadsföring...

läs mer