mars 5, 2020

Medling vid affärstvister

När en meningsskiljaktighet leder till en regelrätt tvist så är det inte ovanligt att det kan bero på kommunikationsbrister och missförstånd mellan parterna. Parternas avtal har för det mesta en…

När en meningsskiljaktighet leder till en regelrätt tvist så är det inte ovanligt att det kan bero på kommunikationsbrister och missförstånd mellan parterna.

Parternas avtal har för det mesta en tvistelösningsklausul som antingen är en skiljeklausul alternativt att tvisten ska avgöras av allmän domstol. Ett för parterna ofta mer tilltalande förfarande är att istället avtala om att inleda med medling.

Medlingen sker opartiskt och oberoende i förhållande till parterna och är i huvudsak ett muntligt förfarande, där behovet av skriftväxling är begränsat.

Målet med medling är att gemensamt hitta en lösning som accepteras av båda parter. Parternas ombud har vid medlingen ofta en mindre framträdande roll eftersom det är parternas affärsrelation som ska lösas.

Det är viktigt att part går in i medlingen med en öppen attityd och deltar aktivt i processen. Det får särskilt erinras att vid medling kan medlaren ta hänsyn till frågor som rör annat än ekonomi och juridik för att nå en lösning. Medling bygger alltså på en frivillighet där parterna är eniga om att försöka nå en utomrättslig lösning. Såväl part som medlare är fri att avbryta medlingen. Part behöver inte ange några skäl.

Medlingen sker genom möten i normalfallet hos medlaren som företrädelsevis är advokat. Part ska företrädas av behörig ställföreträdare. Om rättsprocess inletts och muntlig förhandling hållits inför tingsrätten så ska protokoll från sådan förhandling överlämnas till medlaren. I annat fall stämningsansökan och svaromålet.

Medlarens roll är att ge information, synpunkter och bistå parterna med förslag på lösningar för att nå en effektiv och för parterna acceptabel förhandlingslösning av tvisten. Utgångspunkten är att medlingen ska vara slutförd inom en kortare tidsperiod.

Medlingen genomförs på ett lämpligt sätt med hänsyn tagen till omständigheterna i ärendet, inbegripet eventuella obalanser i styrkeförhållandet mellan parterna och eventuella önskemål från parterna. Medlaren kan på begäran av parterna formalisera överenskommelsen på olika sätt t ex ansöka vid domstol om verkställbarhetsförklaring. Detta förutsätter dock att medlaren samtycker till ett sådant förfarande. I annat fall kan medlaren upprätta ett skriftligt förlikningsavtal.

Till detta kommer att medlaren ska behandla all information som härrör från eller har samband med medlingen som strikt konfidentiell; dvs utan att parterna är eniga får inget yppas huruvida medling pågår, ska inledas eller slutförts, under förutsättning att medlaren inte enligt lag eller med hänsyn till allmän ordning är skyldig att lämna ut information.

Fler nyhetsinlägg