oktober 5, 2023

Okänd indrivningsfunktion

Mall - Betalningsuppmaning Jämlikt 2 kap. 9 § konkurslagen Borgenären AB Gamla gatan 10 999 99 Umeå MALMÖ 2023-10-05 Vi får härmed uppmana er att omedelbart betala er skuld till…

Mall – Betalningsuppmaning

Jämlikt 2 kap. 9 § konkurslagen

Borgenären AB
Gamla gatan 10
999 99 Umeå MALMÖ

2023-10-05

Vi får härmed uppmana er att omedelbart betala er skuld till oss om X kr plus ränta enligt faktura 12345, daterad 2023-07-05, kopia bifogas. Kapitalbeloppet förföll till betalning 2023-08-05.

Fordran är klar och förfallen och ni uppmanas därför med hänvisning till 2 kap. 9 § konkurslagen (se utdrag nedan) att betala skulden inom en vecka från att ni har delgivits denna betalningsuppmaning.

Utdrag från 2 kap. 9 § konkurslagen

En gäldenär, som är eller senare än ett år före konkursansökningen har varit bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078), ska om inte annat visas anses insolvent, om

  1. gäldenären har uppmanats av en borgenär att betala klar och förfallen skuld men underlåtit att göra detta inom en vecka och

  2. borgenären begär gäldenären i konkurs inom tre veckor därefter och skulden då ännu inte är betald.

Borgenärens uppmaning ska innehålla en upplysning om att en konkursansökan kan följa. Uppmaningen ska delges gäldenären.

Delgivning enligt 34 – 37 §§ delgivningslagen (2010:1932) får ske endast om det med beaktande av vad som har framkommit i det aktuella delgivningsärendet eller vid andra delgivningsförsök med gäldenären finns anledning att anta att denne har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

Första och andra styckena gäller inte sådana juridiska personer som anges i 2 kap. 2 § bokföringslagen och som inte driver näringsverksamhet.

Betalning ska ske till i ovannämnda faktura angivet bankgiro: 11111-2. Om betalning inte sker inom ovan angivna tid upplyser jag er att vi utan ytterligare förvarning kan komma att ansöka om att ni försätts i konkurs.

Som ovan
Mitt bolag AB

……………………………………………….
Jag-Behörig Styrelseledamot

Fler nyhetsinlägg