januari 28, 2019

Medling vid affärstvister

För oss advokater är affärstvistelösning en vanlig syssla som oftast sker genom skiljeförfarande eller domstolsförhandling. Men det finns faktiskt ett riktigt bra alternativ till dessa två. Ett alternativ som tyvärr…

För oss advokater är affärstvistelösning en vanlig syssla som oftast sker genom skiljeförfarande eller domstolsförhandling. Men det finns faktiskt ett riktigt bra alternativ till dessa två. Ett alternativ som tyvärr ofta glöms bort men som passar mindre och medelstora företag bra då parternas ställföreträdare ofta känner varandra väl.

Det handlar om medling – ett alternativ till de vanligaste sätten att lösa affärstvister – vilket  både billigare och mindre tidskrävande. Syftet med medling är att hitta en lösning som gynnar båda parterna. Något som minskar risken för framtida konflikter mellan parterna.

Medling bygger på en frivillighet där parterna kommit överens om att försöka nå en utomrättslig lösning på tvisten. Medlingen sker opartiskt samt oberoende i förhållande till parterna och sker i stor utsträckning muntligt l. Det gör att behovet av mer tidskrävande skriftväxling är begränsat vilket faktiskt kan underlätta processens gång.

Medlarens roll är väsentlig när det gäller att ge information och synpunkter och föra processen framåt. Det ingår också i medlarens uppdrag att bistå parterna med förslag på olika lösningar för att nå en effektiv och för parterna acceptabel lösning av tvisten.

Samtidigt har partnernas ombud, en mindre framträdande roll i medlingen än när det gäller skiljeförfarande och domstolsförhandling. Medlaren är opartisk och ska helt enkelt se till att de tvistande parterna förstår varandras olika uppfattningar och synsätt så bra som möjligt för att på så sätt finna en lösning.

En viktig faktor då man väljer att försöka lösa en tvist genom medling är parternas inställning. Det är av största vikt att båda parterna går in i medlingen med en öppen attityd och även deltar aktivt i processen. Vid medling tar medlaren  hänsyn till frågor som rör annat än ekonomi och juridik för att nå fram till en lösning.

Vi nämnde tidigare att medling bygger på frivillighet. Det innebär också att både parterna och medlaren är fria att avbryta medlingen när de vill. Parterna behöver inte ange några skäl. Om medlaren väljer att avbryta processen måste han eller hon ge information i följande två fall:

  1. om omständigheterna gör att den förlikning som nåtts inte är laglig eller möjlig att verkställa.
  2. om medlarens bedömning är att fortsatt medling inte kommer att leda till en förlikning.

Hur går då medlingen till rent konkret, vad kostar det och hur länge kan en medling egentligen pågå?

Medlingen sker helt enkelt genom möten mellan parterna. Dessa sker på Advokatbolagets kontor eller på någon annan plats som parterna bestämt i samråd med medlaren. Om medlaren anser det vara lämpligt kan parterna komma att höras separat. Parterna ska företrädas av behöriga ställföreträdare och/eller juridiskt ombud om de så önskar.

När det gäller kostnaden ska medlaren inledningsvis betalas ett allmänt förskott om 50 000 kronor. Parterna är skyldiga att betala halva summan var men det är också möjligt för en part att stå för hela beloppet. Förskottet används för löpande betalning av medlingskostnaderna och det är när betalningen av förskottet skett som själva medlingen inleds. Om förskottet upparbetats utan att tvisten lösts så kommer medlaren att begära ytterligare
25 000 kronor. Medlingen ajourneras då tills betalningen genomförts. Detta kan upprepas till dess att medlingen avslutats. Om betalningen inte sker i enlighet med medlarens begäran avslutas medlingen.

Den generella utgångspunkten är att en medling ska vara slutförd inom två månader.

Som sagt, för dig som driver ett mindre eller medelstort företag är det av flera skäl värt att ha alternativet medling i bakhuvudet om du någon gång skulle hamna i en affärstvist.

Och vill du veta mer om medling och hur vi kan bistå dig i affärstvister är du varmt välkommen att höra av dig till oss.


Disclaimer: Advokatbolagets artiklar syftar till att väcka nyfikenhet, skapa debatt, ge övergripande information så begripligt som möjligt och ge hemsidan hög rankning på google. Artiklarna är inte juridisk rådgivning och gällande rätt redovisas inte alltid uttömmande. Vi tar tacksamt emot all form av feedback genom mejl till artikelförfattaren eller info@advokatbolaget.nu

 

 

                                                                                                            

 

 

 

Fler nyhetsinlägg