HUMANJURIDIK

Humanjuridik

Bouppteckning

En bouppteckning ska normalt upprättas inom tre månader från det att någon har avlidit. Bouppteckningen innehåller bl.a. en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder på dödsdagen. Bouppteckning kan även upprättas inför bodelning vid äktenskapsskillnad. Vi åtar oss uppdrag att upprätta bouppteckning efter dödsfall och vid skilsmässa, samt uppdrag som bodelningsförrättare och bodelningsman.

Arv och testamente

Regler kring arv och testamente finns i ärvdabalken. Genom livets olika skeden är det klokt att upprätta handlingar som ger trygghet för framtiden. Eftersom alla situationer är unika och att ett testamente måste innehålla en viss form för att vara giltigt behöver du vår hjälp med upprättande av testamente, för att vara trygg med att inga viktiga detaljer förbises eller lämnas utanför och att testamentet uppfyller lagens uppställda formkrav. Om inget testamente finns utgår man från den fördelning som föreskrivs i lagen där huvudregeln är att make/maka och barn ärver sedan föräldrar och syskon. Den som vill upprätta ett testamente över sin kvarlåtenskap måste beakta vissa formkrav för att testamentet ska bli giltigt. För att vara säker på att ingenting förbises i ditt testamente och att testamentet uppfyller lagens krav kan det vara klokt att anlita juridisk hjälp vid upprättandet. Vi har gedigen kunskap inom familjejuridik och hjälper dig att upprätta ett testamente som passar just dig. Vi bistår även efterlevande med rådgivning och som ombud vid klander av testamente, klander av arvskifte etc. Det är ofta fråga om en känslig situation där sorgearbetet går parallellt med att bevaka att fördelningen av arvet från den avlidne blir rätt fördelat. Vi biträder dig i eventuellt uppkommen tvist både i domstol och utanför domstol, gällande arv, testamente och arvskifte. Vi åtar oss även förordnanden som boutredningsman och uppdrag som medlare. 

Bodelning

En bodelning, oavsett om den har föregåtts av dödsfall eller separation, följs många gånger av komplexa juridiska och ekonomiska frågeställningar men väcker också ibland många  känslor. Har ni svårt att komma överens hur era tillhörigheter ska fördelas eller har ni andra frågor rörande bodelningen kan vi bistå er i dessa ärenden. Vi bistår med stöd och vägledning genom hela processen. Vi åtar oss uppdrag direkt från parterna, eller som bodelningsförrättare genom förordnande av tingsrätten.

Framtidsfullmakter

Vi har stora erfarenheter av att upprätta fullmakter och kan med vår juridiska expertis bistå dig vid utformning av en fullmakt som passar just dig. Vi hjälper dig även med tolkning av en redan upprättad fullmakt. Varje framtidsfullmakt utformas individuellt, vilket innebär att du själv kan bestämma vad fullmakten ska omfatta och vilka befogenheter fullmaktstagaren ska ges. Framtidsfullmakten följs åt av vissa formkrav enligt lag, och det är viktigt att dessa följs för att avtalet ska vara giltigt. En framtidsfullmakt kan också fungera som ett alternativ till god man eller förvaltare. 

Vårdnads och umgänge

Alla beslut som rör barnet ska alltid göras i ljuset av barnets bästa. Att bistå som juridiskt ombud i vårdnads- och umgängesmål ställer höga krav då det är ofta är en känslig situation som kräver engagemang, erfarenhet och integritet. Vi har lång erfarenhet och stor kunskap om vårdnads- och umgängesmål och fungerar ofta som ombud för föräldrar. Vi åtar oss också uppdrag som medlare.

Misstänkt för brott

Om du är misstänkt för brott kan vi bistå dig som offentlig försvarare inom hela straffrätten – allt från ekonomisk brottslighet till misshandel – och ge dig stöd genom hela processen samt se till att dina rättigheter tillvaratas. Du har rätt att framföra önskemål om vilken advokat du önskar ska företräda dig redan innan första förhöret. Om du inte har några speciella önskemål har du även rätt att önska en advokat som är verksam på Advokatbolaget.

Brottsoffer/målsägande

Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa brottsoffer som målsägandebiträde. Om du har rätt till ett målsägandebiträde ska domstolen förordna ett sådant till dig. Du har även möjlighet att framföra önskemål om vem du önskar ska företräda dig. Vi ger dig som har varit utsatt för brott stöd genom hela processen och ser till att dina rättigheter tillvaratas. Det kan gälla rätten till skadestånd; kränkningsersättning, ersättning för sveda och värk, lyte och men samt inkomstförlust m.m. Kostnaden för ett målsägandebiträde betalas av staten, du behöver alltså inte betala något själv. Samtliga advokater och biträdande jurister på Advokatbolaget arbetar som målsägandebiträden.

LVU och LVM

Vid LVU- och LVM-ärenden är det är förvaltningsrätten som förordnar ditt offentliga biträde. Du har däremot alltid rätt att framföra önskemål om vem du vill ska biträda dig. Vid LVM- ärenden bör du, på ett tidigt stadium, informera din behandlande läkare, socialtjänsten eller förvaltningsrätten vem du vill ska företräda dig. Vi bistår dig som offentligt biträde och ser till att dina intressen och rättigheter tillvaratas genom hela processen. Kostnaderna för ett offentligt biträde betalas av staten.

LRV/Tvångsvård

Har en chefsöverläkare vid en psykiatrisk enhet fattat ett beslut om tvångsvård kan ett sådant beslut överklagas. Om tvångsvården ska pågå i mer än fyra veckor, ska chefsöverläkaren ansöka om medgivande till fortsatt vård hos förvaltningsrätten. Om en person döms för ett brott kan personen, om hon eller han anses psykisk sjuk dömas till rättspsykiatrisk vård. Tvångsvård enligt LRV måste omprövas av förvaltningsrätten var sjätte månad. Du har alltid rätt att framföra önskemål om vem du vill ska biträda dig. Vi bistår dig som offentligt biträda och ser till att dina intressen och rättigheter tillvaratas genom hela processen. Kostnaderna för ett offentligt biträde betalas av staten.

Fastighetsrätt

Tyvärr förekommer det alltför ofta att fastighetsaffären leder till missämja då fastigheten inte håller det skick som köparen trott. Vi bistår med juridisk erfarenhet och kunskap från början till slut, oavsett om du är köpare eller säljare. Vi lägger stort värde i att tillvarata de rättigheter som svarar mot dina önskningar. En mycket vanlig fråga är vilket belopp man som skadelidande kan ha rätt att begära.

Skadestånd och rättsprocesser

En annan fråga kan vara hur man går tillväga i situationer där skadestånd redan dömts ut av domstol, men det visat sig svårt att få ut skadestånd från den ersättningsskyldige på frivillig väg. Vi erbjuder dig rådgivning kring vilket skadestånd du kan vara berättigad till samt hur du bäst går tillväga för att driva in en redan utdömd ersättning. Vi bistår såväl privatpersoner som företag genom domstolsprocesser och förhandlingar i tvister om skadestånd och försäkringsersättning.