februari 19, 2019

Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter Nedan framgår den information Advokatbolaget enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) är skyldig att delge den vars personuppgifter vi hanterar.  Advokatbolaget är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller…

Hantering av personuppgifter

Nedan framgår den information Advokatbolaget enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) är skyldig att delge den vars personuppgifter vi hanterar. 

Advokatbolaget är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. 

Vi lagrar och behandlar personuppgifter nödvändiga för att:

(i)vi ska kunna fullgöra våra avtal,

(ii)fullgöra våra rättsliga förpliktelser,

(iii)utföra uppgifter av allmänt eller berättigat intresse.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering utifrån vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten. 

Utöver syftet ovan använder vi personuppgifterna för att utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål.

Överväger vi använda någons personuppgifter till annat ändamål inhämtar vi först ett samtycke. 

Det föreligger inte en skyldighet att ge oss personuppgifter, dock är de nödvändiga för att vi ska kunna genomföra de jävs- och i förekommande fall penningtvättskontroller vår yrkesetik kräver. För mer information om advokatetik, se https://www.advokatsamfundet.se/Advokatetik/. 

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då 

(i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, 

(ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, 

(iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller 

(iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. 

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. 

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatbolaget enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. 

Personuppgifter lagras hos oss i dataprogrammet där vårt arbete administreras och i den fysiska akt/dossier som upprättas i varje ärende. Personuppgiften kan även finnas i inkommen e-post. 

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatbolaget om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. 

Om du är missnöjd med vår behandling kan du kontakta personuppgiftsansvarig, se nedan. Det är också möjligt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i ett annat land, om du bor eller arbetar där.

Kontakta oss på info@advokatbolaget.nu eller vår postadress om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. 

Personuppgiftsansvarig hos advokatbolaget är Kari Wergens. 

Fler nyhetsinlägg