mars 2, 2022

Företagshemligheter, vad är det?

Vad är en företagshemlighet och vad kan hända om en sådan röjs? För det första kan en företagshemlighet i princip avse all typ av information, som en arbetsgivare av någon…

Vad är en företagshemlighet och vad kan hända om en sådan röjs?

För det första kan en företagshemlighet i princip avse all typ av information, som en arbetsgivare av någon anledning vill hemlighålla. Det handlar oftast om hemligheter rörande produktion, marknadsföring eller teknik. För det andra krävs – för att en information ska anses vara en företagshemlighet – att arbetsgivaren på något sätt har markerat att det är fråga om en företagshemlighet. Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att detta är klart i organisationen.

Vi har en lag som skyddar företagshemligheter. Och skyddet består i form av straffansvar och skadeståndsansvar.

Straffansvar

Vad gäller straffansvar så handlar det att om någon obehörigen anskaffar en företagshemlighet, kan den personen dömas för företagsspioneri. Om någon befattar sig med en företagshemlighet som har anskaffats obehörigen, kan den personen dömas för olovlig befattning med företagshemlighet. Det är alltså kriminellt att obehörigen skaffa eller att befatta sig med en obehörigen anskaffad företagshemlighet. Straffansvar utkrävs vid allmän domstol och talan förs av åklagaren efter sedvanlig polisanmälan och förundersökning.

Skadeståndsansvar

För skadeståndsansvar gäller även att om en arbetstagare utnyttjar eller röjer en företagshemlighet, så kan arbetstagaren drabbas av skadeståndsansvar. Det handlar således i dessa fall om att en person har tillgång till en företagshemlighet i sitt arbete och sedan utnyttjar eller röjer företagshemligheten. Det skadeståndsansvar som gäller i dessa fall omfattar såväl allmänt som ekonomiskt skadestånd. Det allmänna skadeståndet utgår för kränkningen och det ekonomiska skadeståndet för den skada/förlust som arbetsgivaren har drabbats av.

Till detta kommer att om en arbetstagare utnyttjar eller röjer en företagshemlighet, kan detta i princip vara en grund för avskedande.

Fler nyhetsinlägg