UPPDRAGSBREV

Uppdragsbrev 

1. Att Advokatbolagets jurister biträder er (”Uppdragsgivaren”) genom löpande muntlig juridisk rådgivning: Att Advokatbolaget tillhandahåller juridisk information och synpunkter för att bistå Uppdragsgivaren med råd och eventuellt förslag och på så sätt nå en effektiv och för Uppdragsgivaren acceptabel lösning av den aktuellt uppkomna juridiska frågeställningen.

2. Uppdraget bygger på en frivillighet där Uppdragsgivaren är fri att avbryta uppdraget efter sex månader medan Advokatbolaget får bryta uppdraget enbart om advokatetiska skäl så medger. Uppdragsgivaren behöver inte ange några skäl. Advokatbolaget ska dock vid avbrytande av uppdraget skriftlig informera om skälet för detta.

3. Uppdraget utförs av Advokatbolagets advokater, biträdande jurister och i förekommande fall av underkonsulter t. ex värderingsmän, revisorer m.fl. Möten sker företrädelsevis på Advokatbolagets kontor. Advokats minnesanteckningar och interna promemorior är Advokatbolagets eget arbetsmaterial. Material som Advokatbolaget erhåller från uppdragsgivare ska återlämnas till Uppdragsgivaren när dennes så begär. Uppdragsgivare ska företrädas av behörig ställföreträdare eller befullmäktigad person.

4. Advokatbolagets roll är att i förevarande fall genom juridisk information och synpunkter bistå Uppdragsgivaren med råd och eventuellt förslag för att nå en effektiv och för Uppdragsgivaren acceptabel lösning av den juridiska frågeställning som uppkommer. Efter tre månader hålls ett uppföljningsmöte för ömsesidig utvärdering av vad som skett under de föregående månaderna.

5. Advokatbolaget behandlar all information som härrör från eller har samband med uppdraget som strikt konfidentiell; dvs utan att Uppdragsgivares medgivande får inget yppas huruvida Advokatbolaget ens biträder Uppdragsgivaren, under förutsättning att Advokatbolaget inte enligt lag eller med hänsyn till allmän ordning är skyldig att lämna ut information.

6. Advokatbolagets arvodering sker genom ett allmänt förskott. Efter sex månaders utvärderas tjänsten Vår Advokat och om båda parterna är nöjda med samarbetet så ställs en ny förskottsfaktura ut. Om betalning inte sker kan Advokatbolaget avsluta uppdraget.

6.1. Parterna är medvetna att om rådgivningen, enligt punkt 1, övergår till ett konkret uppdrag, dvs att om Advokatbolaget som ombud t. ex. ska delta i förhandling, skriva ett avtalsförslag eller liknande faktiskt uppdrag utanför allmän rådgivning träffas ett nytt uppdragsbrev. För det fall Uppdragsgivaren har rätt att nyttja sin rättsskyddsförsäkring ska denne i sådana fall tillhandahålla Advokatbolaget försäkringsbolagets namn och försäkringsnummer för att Advokatbolaget ska kunna ansöka om sådant försäkringsskydd. För det fall försäkringsvillkoren anger en maximal timkostnadsnorm kan Advokatbolagets ta ut ett arvode av Uppdragsgivaren som överstiger försäkringens nivå. Det ankommer på Advokatbolaget att tydligt redogöra för Uppdragsgivaren när den allmänna rådgivningen övergår till ett konkret uppdrag eftersom ett sådant uppdrag inte ryms inom detta avtal. Advokatbolaget ska lämna information via e-post och arbetet påbörjas inte innan Uppdragsgivaren bekräftat det nya uppdraget.

6.2. Advokatbolagets arvodering i de ärenden som inte omfattas av detta uppdrag tar hänsyn till kommande uppdragets karaktär, omfattning och utfall och baseras på en timkostnadsnorm om (för närvarande) 2 500 kr per timme exklusive mervärdeskatt. Slutligt arvode ska vara skäligt med hänsyn till här nämnda omständigheter. Nytt uppdragsbrev tas fram för det nya uppdraget.

7. Advokatbolaget och Uppdragsgivaren har rätt att under avtalstiden hänvisa, i marknadsförings-hänseende, till att vi är samarbetspartners.

8. Om Uppdragsgivaren framställer skadeståndskrav gentemot Advokatbolaget så ska anmälan göras av Advokatbolaget till dess försäkringsbolag som dels har att utföra Advokatbolagets talan, dels reglera skadan. Skadestånd utöver vad som erhålls från Advokatbolagets ansvarsförsäkring (maximalt försäkringsbelopp uppgår till 12 000 000 kr) utgår inte.

9. Om meningsskiljaktigheter uppkommer som avser kostnadsanspråk eller arvode som ska ersättas via försäkringar ska detta anmälas av Advokatbolaget till Advokatsamfundets Ombuds-kostnadsnämnden som prövar skäligheten i arvoden och andra kostnadsanspråk. Nämndens yttrande är rådgivande men Advokatbolaget kommer att acceptera nämndens yttrande.

10. För det fall det uppkommer tvist med anledning av detta uppdrag så ska sådan tvist lösas via medling och om medlare inte lyckas via förenklat skiljeförfarande. Båda förfarandena ska ske via Stockholms handelskammare.

11. Uppdragsbrevet har upprättats i två exemplar varav det ena överlämnats till Uppdragsgivaren via e-post och det andra förvaras i klientakten hos Advokatbolaget.