TILLÄGGSTJÄNSTER

Inom ramen för Vår Advokat – Affärsjuristen så erbjuder vi tilläggstjänster till fast pris efter offert.

Due Dilligence
Vi gör en genomgång av klientens olika kommersiella avtal, en Due Dilligence, och ger relevanta förslag.
Genomgången inledes med att vi muntligt får beskrivet vilka kommersiella avtal som finns. Vi lämnar därefter en offert med fast pris till er som ni tar ställning till innan vi sätter oss ”ensamma” med relevanta avtalspärmar eller annan avtalsdokumentation som finns hos er. Förmodligen stör vi med ett antal frågor under vår utredning Vi sammanställer en promemoria där vi lämnar förslag avtal för avtal. Denna promemoria föredras muntligt och lämnas som dokumentation över vårt arbete. För det fall vi rekommenderar någon form av uppgradering så har ni att ta ställning till om ett nytt uppdrag avseende justering av avtal ska ske eller ej då detta faller utanför denna tilläggstjänst.

Aktieägaravtal
Vi går igenom Aktieägaravtal (AÄA). Genomgången inleds med att vi sätter oss ned med delägarna fysiskt eller via Skype eller motsvarande och lyssnar in vad de anser att AÄA stagar och vad de enskilda delägarna anser vara det som för dem är det mest relevanta (oavsett om det står i AÄA eller ej). Sedan lämnar vi en offert med fast pis till er för vårt arbete. Vi går sedan själva igenom AÄA och lämnar synpunkter i en promemoria för att hålla dokumentet levande

Vi upprättar Aktieägaravtalet. Genomgången inleds med att vi sätter oss ned med delägarna fysiskt eller via Skype eller motsvarande och lyssnar in vad de anser att AÄA stagar och vad de enskilda delägarna anser vara det som för dem är det mest relevanta. Vi ställer ett antal frågor som vi anser vara viktiga. Ni får sedan en offert med fast pris att ta ställning till. Vi upprättar ett AÄA som baseras på vad klienten anser vara väsentligt och vad som enligt oss även bör vara relevant. AÄA presenteras muntligt för delägarna. Avsikten är att det ska kunna undertecknas vid denna genomgång. Men det är möjligt att vissa justeringar måste göras innan AÄA undertecknas sådana justeringar sker utanför det fasta priset som lämnats i offert efter att vi tillsammans bedömt omfattningen av avtalet, antalet delägare mm

Ekonomisk familjerätt
Genomgång av företagarens familjerättsliga situation. Detta inleds med att vi träffar fysikern och får alla nödvändiga ingångsvärden, i detta ingår genomgång av eventuella testamenten eller äktenskapsförord. Tillsammans går vi sedan igenom de juridiska konsekvenserna vid dödsfall eller skilsmässa samt möjligheterna till förändring genom att upprätta testamente, äktenskapsförord eller andra familjerättsliga handlingar. I förekommande fall tillåts partner närvara och motta samma rådgivning.

Identifieras behov av testamente eller annan handling följs detta upp vid ett senare möte för genomgång och underskrift. Upprättande av handlingar registreras även som ett separat ärende. Vi kan hjälpa till med registrering hos myndighet där sådant krav föreligger, men åtar oss inte förvaring av testamenten eller andra handlingar.

Immaterialrätt
Vi upprättar avtal inom Immaterialrätten. Uppdraget inleds med en genomgång där vi sätter oss ned med fysiskt eller via Skype eller motsvarande och lyssnar in vad de har för ”krav” på avtalet. Vi ställer ett antal frågor som vi anser vara relevanta/viktiga. Ni får därefter en offert med fast pris att ta ställning till innan vi upprättar sedan ett avtal som baseras på vad ni anser vara viktigt och vad som enligt oss är relevant. Avtalet presenteras muntligt varvid avtalet ska vara klart för att undertecknas.

Aktieöverlåtelser
Vi upprättar aktieöverlåtelseavtal (när ni är säljare). Detta inleds med att vi vid ett möte informeras vilka aktier som ska säljas och till vilken köpeskilling. Vi ställer ett antal frågor om bl a garantier, sekretess och konkurrens. Är vår klient köpare så lämnar vi en offert efter att vi mycket övergripligt gått igenom säljarens förslag på aktieöverlåtelseavtal.

Vi inleder med ett möte där vid drar upp riktlinjerna för att vi ska kunna lämna en offert.

Styrelseuppdrag
Vi agerar adjungerad styrelseledamot och för då protokoll vid styrelsemöten samt ger relevant juridisk input vid fyra styrelsemöten. Protokollet renskrivs och översänds till styrelseordförande, varvid vi utgår ifrån att varje möte inte är längre än en timme och trettio minuter. Vi agerar även mötesordförande vid årsmöten. Vi tillser att kallelse sker, upprättar röstlängd samt leder mötet, tillser att protokoll upprättas och inges till Bolagsverket.

Vid ett första möte får vi information om hur många delägare det finns och om det kommer att förekomma extra ordinära frågor som ska behandlas så att vi kan lämna en offert.

Offentlig upphandling
Vi upprättar era offerter vid offentlig upphandling. Inför upprättandet av er offert så sammanträffar vid med ansvarig hos er för att överskådligt gå igenom anbudshandlingarna. Detta arbete leder till att vi kan lämna vår offert till er för vårt fasta pris.

Det kommer under upprättandet av er offert att förekomma ett flertal samtal/möten för att skapa en vinnande offert. När offerten är klar så överlämnas den till er, varvid huvudregeln är att det framgår att det är Advokatbolaget som varit med och producera offerten.

Bolagshandlingar
Efter en inledande dialog så får ni en offert at ta ställning till innan vi tar fram nödvändiga bolagshandlingar och är ert ombud vid Bolagsverket vid nyemissioner mm bolagsrättsliga ärenden.