januari 31, 2020

Behöver man som sambor ett inbördes testamente?

Utan testamente är det sambolagens och ärvdabalkens bestämmelser som styr Vid en sambos död kan den sambo som fortfarande är i livet begära bodelning. Har man som sambor inte i…

Utan testamente är det sambolagens och ärvdabalkens bestämmelser som styr

Vid en sambos död kan den sambo som fortfarande är i livet begära bodelning. Har man som sambor inte i förväg avtalat om hur fördelningen av egendomen ska ske gäller då sambolagens bestämmelser. Dessa innebär att en bodelning mellan sambor endast omfattar samboegendom, d.v.s. gemensam bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning. Med bohag avses exempelvis möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet och som inte används uteslutande för den ena sambons bruk eller som huvudsakligen används för fritidsändamål. Till samboegendom hör alltså inte egendom som en sambo hade redan innan samboförhållandet inleddes eller sådan egendom som enligt gåvobrev eller testamente utgör den ena sambons enskilda egendom.

En bodelning mellan sambor innebär något förenklat att det efter avräkning av skulder hänförliga till samboegendomen sker en hälftendelning av denna. Låt säga att två sambor tillsammans köper en bostadsrätt och att all annan egendom är sådan som vardera sambo hade redan innan samboförhållandet inleddes. Vid den ena sambons bortgång är det då enbart bostadsrätten som ska ingå i bodelningen, med utfallet att hälften av bostadsrätten tillfaller den efterlevande sambon och hälften dödsboet efter den avlidne sambon. Den del som tillfaller dödsboet ärvs sedan, enligt bestämmelserna i ärvdabalken, av den avlidnes arvingar och inte den sambo som fortfarande lever. Även all annan egendom tillhörig den avlidne sambon tillfaller arvingarna. För att kunna bo kvar i bostadsrätten krävs det att den efterlevande sambon kommer överens med arvingarna efter den avlidne sambon om att få köpa ut dem från bostadsrätten och att sambon har tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna göra så.

Med ett inbördes testamente sätts de vanliga arvsreglerna ur spel

 Ett inbördes testamente innebär att samborna tillsammans avtalar om vilka arvsregler som ska gälla vid den enes bortgång, vilket möjliggör att man avtalar om att man ska ärva varandra. Det är genom testamentet möjligt att exempelvis avtala om att bostadsrätten i exemplet ovan ska ärvas av den efterlevande sambon, vilket innebär att den sambon inte behöver köpa ut den avlidne sambons övriga arvingar för att kunna bo kvar. Man kan även testamentera all övrig egendom till den efterlevande sambon. Ett viktigt undantag gäller dock om den avlidne sambon har barn – dessa har alltid rätt att få ut sin laglott (vilket motsvarar halva arvslotten) även om det finns ett testamente.

Behöver ni rådgivning eller hjälp att upprätta ett inbördes testamente är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Fler nyhetsinlägg