AFFÄRSJURIDIK

Affärsjuridik 

 Styrelse

Är du tillfrågad om att ingå i en styrelse så informerar vi om det omfattande ansvar du får och vilka skyldigheter som följer av uppdraget. Här är det främst betalningsansvar om du inte fullgjort din skyldighet när en kontrollbalansräkning ska upprättas, skadeståndsskyldighet när bolaget skadats vid överträdelse mot aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen och ett straffansvar dvs att du kan bli åtalad och dömd bl a när aktiebok inte förts, tillsett att andra styrelseledamöter inte kan delta vid styrelsemöte som är de tunga ansvarsposterna.

 Bolagsordning

Behöver ditt företag en ny bolagsordning, ändra i befintlig eller har du andra frågor kring bolaget kan vi bistå med juridisk rådgivning vid upprättande eller ändringar av bolagsordningen. Vi ger även vägledning kring vilka frågor som är bäst lämpade att föra in i bolagsordningen.

 Emissionen

För att kunna genomföra en expansion, finansiera uppköp eller undvika en konkurs kan företaget behöva öka sitt aktiekapital. Oavsett anledning ger vi dig kompetent rådgivning utifrån strategiskt tänkande av vad som är gynnsamt för just ert bolag. Vi bistår ert företag i alla delar, från behovsanalys av kapitalanskaffning, framtagande av prospekt och själva emissionen samt verkställighet hos Bolagsverket. Vi stämmer också av om det är fråga om kvittnings-, apport- eller fondemissioner som är aktuella för just dig.

 Samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal har många särdrag och typiska frågor som regleras är formen för samarbetet, sekretessfrågor, know-how, hur inflytande ska se ut från de olika parterna och hur eventuella avtalsbrott ska hanteras. Vi hjälper er att komma överens i alla delar av samarbetet.

 Aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal visar och ger vägledning om hur ni vill att olika situationer ska lösas. Det kan vara allt från hur utdelning av vinst ska ske till hur nya delägare ska tas om hand samt styrelsen utseende. Vi hjälper dig att upprätta avtal eller vid tolkning av ett redan upprättad aktieägaravtal. Det finns många gånger en begränsad möjlighet att föra in bestämmelser i bolagsordningen som behandlar förhållandet mellan aktieägarna. Det kan också vara så att man helt enkelt avstår från att föra in vissa regleringar i bolagsordningen eftersom bolagsordning blir en offentlig handling. 

Kommersiella avtal

Vi hanterar dagligen olika typer avtal och har stor vana av att upprätta, granska och förhandla olika typer av avtal. Vi bistår dig genom hela avtalsprocessen, från ax till limpa. Det kan röra sig om allt från VD-avtal, licensavtal, egna standardavtal eller tolkning av befintliga.

Vi hjälper till i varje del i avtalsprocessen, vid upprättande av avtal, granskning av avtalsutkast och företräder dig i avtalsförhandlingar. För vissa överlåtelser är det till och med ett krav att överlåtelsen har kommit till skriftligt uttryck för att vara giltig, exempelvis vid köp av bostadsrätt, fastighet och företag. Ett skriftligt avtal fungerar inte bara som en trygghet för framtiden om vad parterna faktiskt kommit överens om, utan även som bevismedel vid en eventuell tvist. Ett omsorgsfullt utformat överlåtelseavtal är därför något vi varmt råder dig till vid större förmögenhetsöverföringar.

 Sekretessavtal.

Vi ger rådgivningen kring hur du bäst skyddar känslig information genom  att upprätta skäliga och relevanta sekretessavtal.

 Köper och säljer bolag

När du köper och säljer bolag så är vi beredda med vår juridiska expertis och erfarenhet, från första genomgången av företaget, till ett upprättat överlåtelseavtal. Vi upprättar aktieöverlåtelseavtalet och ett genomtänkt skatteupplägg, som försäkrar dig om att du får igenom en säker affär med bästa möjliga avkastning.

 Entreprenad

Ska ditt företag utföra en entreprenad eller är du beställare av ett byggprojekt är det viktigt att ha god kännedom och kunskap i entreprenadrätt. Lagen gäller både mellan beställare och entreprenörer samt mellan entreprenören och underentreprenören. Inom entreprenadbranschen är det även vanligt med standardavtal, ett redan upprättat avtal som parterna ska förhålla sig till. Standardavtal behöver många gånger kompletteras eller ändras för att passa just era byggprojekt och/ eller skydda era respektive intressen och rättigheter. Vi ger juridisk vägledning vid förhandling av avtalsvillkor, upprättande- och granskning av avtal, med målet att få till stånd ett avtal som passar just ditt företag. Vi hjälper dig även med tolkning av ett redan upprättat entreprenadavtal.

 Skattefrågor

Vi bistår vid skattefrågor med exempelvis beräkning av vinst vid försäljning av ditt bolag eller hur du skattemässigt löser generationsskiften på bästa sätt. Vi ger även vägledning i många svårbedömda frågor, exempelvis vid val av företagsform, koncernsbeskattning, ombildning, omstrukturering och internationell beskattning. Vi ger råd vid planering av försäljning, utlösen av delägare och hur du bör tänka vi utformning av ägarstrukturen i ditt företag.

 Offentlig upphandling

Vi  besitter  goda kunskaper om regelverket kring offentlig upphandling i kombination med gedigen erfarenhet av de praktiska problem som typiskt sätt uppstår för den upphandlande myndigheten såväl som för den privata leverantören. Vi hjälper ditt företag nå  framgång med den offentliga affären och vägleder dig med vår juridiska expertis genom hela upphandlingsprocessen, från lämnande av anbud, till upprättande av upphandlingsavtalet och fram till att upphandlingen gått i lås.

 Immaterialrättens

Vi har stor vana av att upprätta, granska och förhandla fram olika avtal på immaterialrättens område och bistår dig med juridisk vägledning genom hela avtalsprocessen. Vi erbjuder dig rådgivning kring hur du bäst skyddar dina immateriella rättigheter och hur du ska agera om du misstänker att någon gjort intrång i dina rättigheter.

 Design/mönsterskydd

För design/mönsterskydd har den som skapat ett skyddsbart mönster har  möjlighet till flera överlappande skydd. Det kan t.ex. vara aktuellt med upphovsrättsligt skydd för brukskonst, varumärkesskydd för utstyrsel, mönsterskydd för designen och skydd mot otillbörliga efterbildningar enligt marknadsföringslagen. Vi hjälper dig att utveckla strategier för hur du bäst kan skydda din design och bistår förstås vid registrering, intrångsfrågor etc.

 Varumärkesrätt

Genom varumärkesrätten ges innehavare av ett registrerat eller inarbetat kännetecken rätt att förbjuda andra näringsidkare att använda ett identiskt eller förväxlingsbart kännetecken för en viss produkt eller tjänst i sin näringsverksamhet. Vi erbjuder rådgivning kring hur du bäst skyddar dina varumärken, hjälper till med registrering och bevakning samt bistår vid upprättande av licensavtal och agerar ombud vid varumärkesintrång eller andra tvister rörande varumärkesrätt nationellt och internationellt.

Marknadrätt

Syftet med marknadrätt är att värna om den fria konkurrensen på marknaden. Detta innebär att en aktör på marknaden inte får agera på ett sätt som snedvrider, eller riskerar att snedvrida konkurrensen på marknaden. Rättsområdet omfattar marknadsföring och konkurrensrätt. Marknadsföringslagstiftningen föreskriver bl.a. att marknadsföring inte får vara otillbörlig eller utelämna väsentlig information som konsumenter behöver för att kunna fatta ett välgrundat beslut. Vi bistår företag i dessa frågor.

Förlagsavtal

Förlagsavtal kan träffas för alla typer av litterära eller konstnärliga verk och kan avse såväl originalverk som bearbetade verk, befintliga verk som framtida verk. Vi har stor vana att upprätta, granska och tolka avtal. Vi ger dig juridisk vägledning vid förhandling av avtalsvillkor, upprättande- och granskning avtal, med målet att få till stånd ett avtal som passar just dig.

Artistavtal,

Behöver du hjälp eller juridisk rådgivning vid upprättande av artistavtal, förlagsavtal, managementavtal, producentavtal eller bokningsavtal m.m. finns vid här. Vi har erfarenhet av att förhandla och upprätta olika typer av avtal inom musikbranschen. Vi bistår våra klienter vid förhandling med majorbolag eller independentbolag i Europa och Nordamerika.

se även musikjuridik.com

Upphovsrätt

Upphovsrätt bygger på idén att den person som har skapat ett verk av en viss verkshöjd också ska ha ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas och skyddas genom bestämmelser om straff och skadestånd för den som utan upphovsmannens medgivande nyttjar verket.

Ensamrätten innebär att upphovsmannen äger en ekonomisk rätt och kan äga en ideell rätt. Den ekonomiska rätten innebär rätt att trycka eller framföra verket för allmänheten och att åtnjuta ekonomisk ersättning därav. Den ideella rätten innebär att den som skapat ett verk har rätt att bli omnämnd som upphovsman och ett skydd att inte verket används på ett sätt som kränker upphovsmannens goda namn.

För att ett alster ska anses vara ett verk måste det ha uppnått verkshöjd. Det innebär originalitet eller individuell särprägel som ett resultat av upphovsmannens personliga skapande. Det är med andra ord upphovsmannens sätt att uttrycka något som skyddas, inte de idéer eller fakta som verket kan innehålla. Upphovsmannens ensamrätt är försedd med flera undantag, exempelvis rätt för andra att citera delar av ett verk.

 Tvister.

Vi bistår dig med rådgivning vid avtalsförhandlingarna som ombud och i olika typer av tvister. Vi företräder dig under hela processen, ger rådgivning inför en rådande tvist, bistår i förlikningsprocess och biträder dig vid en rättslig domstolsprocess. Din tvist är viktig för oss, och vi sätter stort värde i att vi tillsammans med dig och din motpart når en fungerande lösning. Genom vår gedigna erfarenhet och vårt praktiska förhållningssätt kan vi ge våra klienter konstruktiv hjälp i skarpa lägen i alla olika former av tvistelösning; medling, i allmän domstol och skiljeförfarande.

Konkursförvaltare

Som konkursförvaltare reder vi ut vad som hänt i bolaget innan konkursbeslutet. Vi tar vara på de faktiska värden som finns och undersöker möjligheterna att hitta en ny ägare till verksamheten. Som företagsrekonstruktörer guidar vi ställföreträdaren genom rekonstruktionen som är framåtblickande och syftar till företagets överlevnad.