AFFÄRSJURIDIK

Affärsjuridik 

 Styrelse

Har du blivit tillfrågad om att ingå i en styrelse så informerar vi om det omfattande ansvar du får och vilka skyldigheter som följer av uppdraget. Det gäller främst betalningsansvar om du inte fullgjort din skyldighet när en kontrollbalansräkning har upprättats, skadeståndsskyldighet när bolaget skadats vid överträdelse av aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen samt ett straffansvar för att bl.a. aktiebok inte förts. Det kan vidare gälla att man förhindrat andra styrelseledamöter från att delta vid styrelsemötena. Det är således ett tungt ansvar att påta sig ett styrelseuppdrag

 Bolagsordning

Behöver ditt företag en ny bolagsordning, ändra i den befintliga eller har du andra frågor kring bolaget kan vi bistå med juridisk rådgivning vid upprättande eller ändringar av bolagsordningen. Vi ger även vägledning kring vilka frågor som är bäst lämpade att reglera i bolagsordningen.

 Emissioner

För att kunna genomföra en expansion, finansiera ett uppköp eller undvika en konkurs kan företaget behöva öka sitt aktiekapital. Oavsett anledning ger vi dig kompetent rådgivning utifrån strategiskt tänkande av vad som är gynnsamt för just ert bolag. Vi bistår ert företag i alla delar, från behovsanalys av kapitalanskaffning, framtagande av prospekt och själva emissionen samt verkställighet hos Bolagsverket. Vi stämmer också av om det är fråga om kvittnings-, apport- eller fondemissioner som är aktuella för just dig.

 Samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal har många särdrag och typiska frågor som regleras är formen för samarbetet, sekretessfrågor, know-how, hur inflytande ska se ut från de olika parterna och hur eventuella avtalsbrott ska hanteras. Vi hjälper er att komma överens i alla delar av samarbetet.

Aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal visar och ger vägledning om hur ni vill att olika situationer ska lösas. Det kan vara allt från hur utdelning av vinst ska ske till hur nya delägare ska tas om hand samt styrelsens utseende. Vi hjälper dig att upprätta avtal eller vid tolkning av ett redan upprättat aktieägaravtal. Det finns många gånger en begränsad möjlighet att föra in bestämmelser i bolagsordningen som behandlar förhållandet mellan aktieägarna. Det kan också vara så att man helt enkelt avstår från att föra in vissa regleringar i bolagsordningen eftersom den blir en offentlig handling. 

Kommersiella avtal

Vi hanterar dagligen olika typer av kommersiella avtal och har stor vana av att upprätta, granska och förhandla olika typer av avtal. Vi bistår dig genom hela avtalsprocessen, från ax till limpa. Det kan röra sig om allt från VD-avtal, licensavtal, egna standardavtal eller tolkning av befintliga avtal. Vi hjälper till i varje del av avtalsprocessen, vid upprättande av avtal, granskning av avtalsutkast och företräder dig i avtalsförhandlingar. För vissa överlåtelser är det till och med ett krav att överlåtelsen har kommit till skriftligt uttryck för att vara giltig, exempelvis vid köp av bostadsrätt, fastighet och företag. Ett skriftligt avtal fungerar inte bara som en trygghet för framtiden om vad parterna faktiskt kommit överens om, utan även som bevismedel vid en eventuell tvist. Ett omsorgsfullt utformat överlåtelseavtal är därför något vi varmt råder dig till vid större förmögenhetsöverföringar. Tvisteklausuler är en del av dessa avtal som noggrant måste beaktas då rättegångskostnader ofta kan uppgå till betydande belopp och drabba den förlorande parten som enligt huvudregel har att betala motpartens rättegångskostnader.

Licensavtal

Licensavtal, eller upplåtelseavtal, anger att licenstagaren genom ersättning till licensgivaren får en viss begränsad rätt att använda dennes varumärke, uppfinning, upphovsrätt eller design medan licensgivaren själv behåller äganderätten. Genom detta avtal får licenstagaren rätt till användning av licensgivarens immateriella rättighet inom branschen. Vidare överför licensgivaren sin know-how till licenstagaren.

Sekretessavtal

Vi ger rådgivningen kring hur du bäst skyddar känslig information genom  att upprätta skäliga och relevanta sekretessavtal, där viten alltid är angivna så att konsekvenser kan bli ett faktum vid sekretessbrott.

Försäljning av bolag (M&A) – aktieöverlåtelseavtal

När du köper och säljer bolag så är vi beredda med vår juridiska expertis och erfarenhet, från den första genomgången av företaget (en Due Dilligence eller företagsbesiktning), till ett färdigt upprättat överlåtelseavtal. Vi upprättar naturligtvis aktieöverlåtelseavtalet så att dina intressen står i fokus vad gäller garantier etc. vid affären.

Entreprenad

Ska ditt företag utföra en entreprenad eller är du beställare av ett byggprojekt är det viktigt att ha god kännedom om och kunskap i entreprenadrätt. Lagen gäller både mellan beställare och entreprenörer samt mellan entreprenören och underentreprenören. Inom entreprenadbranschen är det även vanligt med standardavtal, ett redan upprättat avtal som parterna ska förhålla sig till. Standardavtal behöver många gånger kompletteras eller ändras för att passa just era byggprojekt och/eller skydda era respektive intressen och rättigheter. Vi ger juridisk vägledning vid förhandling av avtalsvillkor samt upprättar och granskar avtal, med målet att få till stånd ett avtal som passar just ditt företag. Vi hjälper dig även med tolkning av ett redan upprättat entreprenadavtal.

 Immaterialrätt

Vi har stor vana av att upprätta, granska och förhandla fram olika avtal på immaterialrättens område och bistår dig med juridisk vägledning genom hela avtalsprocessen. Vi erbjuder dig rådgivning kring hur du bäst skyddar dina immateriella rättigheter och hur du ska agera om du misstänker att någon gjort intrång i dina rättigheter. Vi erbjuder även plattformen Rightly för bevakning av dina immateriella rättigheter.

Inom immaterialrätten finns i många fall möjlighet till flera överlappande skydd för en produkt. Det kan t.ex. vara aktuellt med upphovsrättsligt skydd för brukskonst, varumärkesskydd för utstyrsel, mönsterskydd för designen och skydd mot otillbörliga efterbildningar enligt marknadsföringslagen. Vi hjälper dig att utveckla strategier för hur du bäst kan skydda dina immateriella tillgångar och bistår förstås vid registrerings- och intrångsfrågor etc.

 Design/mönsterskydd

Du som har skapat en design som uppfyller lagens krav på nyhet och särprägel kan välja att skydda den som en oregistrerad gemenskapsformgivning, en nationell formgivning eller internationellt. Vi hjälper dig att utveckla strategier för hur du bäst kan skydda din och bistår förstås vid registrering, intrångsfrågor registrerings- och intrångsfrågor etc.

Varumärken

Genom varumärkesrätten ges innehavare av ett registrerat eller inarbetat kännetecken rätt att förbjuda andra näringsidkare att använda ett identiskt eller förväxlingsbart kännetecken för en viss produkt eller tjänst i sin näringsverksamhet. Vi erbjuder rådgivning kring hur du bäst skyddar dina varumärken, hjälper till med registrering och bevakning samt bistår vid upprättande av licensavtal och agerar ombud vid varumärkesintrång eller andra tvister rörande immaterialrätt.

Marknadsrätt

Syftet med marknadsrätt är att värna om den fria konkurrensen på marknaden. Detta innebär att en aktör på marknaden inte får agera på ett sätt som snedvrider, eller riskerar att snedvrida konkurrensen på marknaden. Rättsområdet omfattar marknadsföring och konkurrensrätt. Marknadsföringslagstiftningen föreskriver bl.a. att marknadsföring inte får vara otillbörlig eller utelämna väsentlig information som konsumenter behöver för att kunna fatta ett välgrundat beslut. Vi bistår företag i dessa frågor.

Förlagsavtal

Dessa avtal kan träffas för alla typer av litterära eller konstnärliga verk och kan avse såväl originalverk som bearbetade verk och befintliga verk som framtida verk. Vi har stor vana av att upprätta, granska och tolka avtal. Vi ger dig juridisk vägledning vid förhandling av avtalsvillkor, samt upprättar och granskar avtal med målet att få till stånd ett avtal som passar just dig.

Musikjuridik

Behöver du hjälp eller juridisk rådgivning vid upprättande av artistavtal, förlagsavtal, managementavtal, producentavtal eller bokningsavtal m.m. finns vid här. Vi har erfarenhet av att förhandla och upprätta olika typer av avtal inom musikbranschen. Vi bistår våra klienter vid förhandling med majorbolag eller independentbolag i Europa och Nordamerika.

se även musikjuridik.com

Upphovsrätt

Upphovsrätt bygger på idén att den person som har skapat ett verk av en viss verkshöjd också ska ha ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas och skyddas genom bestämmelser om straff och skadestånd för den som utan upphovsmannens medgivande nyttjar verket.

Ensamrätten innebär att upphovsmannen äger en ekonomisk rätt, en ideell rätt. Den ekonomiska rätten innebär rätt att kopiera och ge ut verket och åtnjuta ekonomisk ersättning därav. Den ideella rätten innebär att den som skapat ett verk har rätt att bli omnämnd som upphovsman och ett skydd mot att inte verket används på ett sätt som är kränkande för upphovsmannen.

För att ett alster ska anses vara ett verk i lagens mening måste det ha uppnått verkshöjd. Det innebär originalitet eller individuell särprägel som ett resultat av upphovsmannens personliga skapande. Det är med andra ord upphovsmannens sätt att uttrycka något som skyddas, inte de idéer eller fakta som verket kan innehålla. Upphovsmannens ensamrätt är försedd med flera undantag, exempelvis rätt för andra att kopiera ett verk för privat bruk eller citera delar av ett verk.

Tvistelösning/medling

Vi kan som ombud bistå dig med rådgivning vid avtalsförhandlingar och i olika typer av tvister. Vi företräder dig under hela processen – ger rådgivning inför en tvist, bistår vid en förlikningsprocess eller biträder dig vid en rättslig domstolsprocess. Din tvist är viktig för oss och vi sätter stort värde i att vi tillsammans med dig och din motpart når en fungerande lösning. Genom vår gedigna erfarenhet och vårt praktiska förhållningssätt kan vi ge våra klienter konstruktiv hjälp i skarpa lägen i alla olika former av tvistelösning; medling, i allmän domstol och skiljeförfarande.

I det proaktiva juridiska arbetet så är vår erfarenhet att affärsförhållanden som gnisslar kan överleva och få en nystart om parterna använder sig av medling och på så sätt gemensamt försöker hitta en lösning på det som skaver.

Konkursförvaltning och företagsrekonstruktion

Som konkursförvaltare reder vi ut vad som hänt i bolaget innan konkursbeslutet. Vi tar vara på de faktiska värden som finns och undersöker möjligheterna att hitta en ny ägare till verksamheten. Som företagsrekonstruktörer guidar vi ställföreträdaren genom rekonstruktionen, som har ett framåtblickande syfte till företagets överlevnad.

Ny advokat

Ett stort grattis till vår kollega Kathrine Bergström som tagit sin advokatexamen och därmed antagits som medlem av Advokatsamfundet.

läs mer
Årsstämma och röstlängd samt lite om aktieboken

Årsstämma och röstlängd samt lite om aktieboken

Årsstämma och röstlängd Våren är ju traditionellt tiden för att hålla årsstämmor i aktiebolag. En basal men oerhört viktig fråga är stämmans röstlängd och vad ska den innehålla! Så kom nu ihåg att röstlängden är en lista på: • namnen på de aktieägare som är/var med på...

läs mer
Vår Advokat – affärsjuristen

Vår Advokat – affärsjuristen

Vår Advokat – affärsjuristen genomför under april och maj det årliga förbättringsarbetet av befintliga och giltiga aktieägaravtal (AÄA). Så passa på och få en kostnadsfri genomgång av ert AÄA för att bl a få utrett om det är anpassat för hur ni jobbar tillsammans i...

läs mer
Förfallna skatter och kapitalbrist i aktiebolag

Förfallna skatter och kapitalbrist i aktiebolag

En vanlig missuppfattning är att det inte skulle vara förenat med risk för personligt betalningsansvar att bedriva näringsverksamhet i form av aktiebolag. Uppfattningen är inte sällan att det endast är det insatta aktiekapitalet som riskeras. I praktiken finns det ett...

läs mer
Företagshemligheter, vad är det?

Företagshemligheter, vad är det?

Vad är en företagshemlighet och vad kan hända om en sådan röjs? För det första kan en företagshemlighet i princip avse all typ av information, som en arbetsgivare av någon anledning vill hemlighålla. Det handlar oftast om hemligheter rörande produktion, marknadsföring...

läs mer