Om man har utsatts för ett brott kan man ha rätt till skadestånd. Det är domstolen som avgör om man har rätt till det och med vilket belopp.

Man kan begära skadestånd för personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada och kränkning.

Med personskada avses sjukvårdskostnader och andra kostnader för den som utsatts för brottet, inkomstförlust, fysiskt och psykiskt lidande och särskilda olägenheter till följd av skadan.

Fysiskt och psykiskt lidande delas upp i lidande av övergående natur (sveda och värk) och av bestående art (lyte och men). För vissa brott kan en schabloniserad ersättning för sveda och värk användas. Detta gäller exempelvis vid följande brott.

 1. Våldtäkt av normalgraden – 15 000 kr
 2. Oaktsam våldtäkt – 10 000 kr
 3. Våldtäkt mot barn – 15 000 kr
 4. Upprepade fall av grova sexualbrott mot barn – 30 000 kr
 5. Mycket grova sexuella övergrepp under lång tid – 50 000 kr

Skadestånd för sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan och inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. Annan kostnad till följd av skadan kan vara exempelvis ersättning för stillestånd i näringsverksamhet som uppstått på grund av sakskadan. Med inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet avses att om den skadade egendomen haft betydelse i näringsverksamheten kan ersättning för följdskada, till exempel förlust av inkomster i rörelsen, begäras.

Ersättning för ren förmögenhetsskada föreligger endast om man inte drabbats av varken sak- eller personskada vid brottet. Det kan röra sig om exempelvis skada orsakad genom bedrägeri eller intrång i upphovsrätt.

Vad gäller ersättning för kränkning bestäms den efter vad som är skäligt med hänsyn till brottets art och varaktighet. Vid beräkningen av skäligt belopp kan brottsoffermyndighetens referatsamling, som finns digitalt, vara vägledande.

Även gällande kränkningsersättning kan en schabloniserad ersättning användas för vissa brott, exempelvis följande.

 1. Mord- eller dråpförsök – 125 000 kr
 2. Synnerligen grov misshandel – 100 000 kr
 3. Olaga hot, verbalt hot – 5 000 kr
 4. Olaga hot som understryks med livsfarligt vapen eller föremål som uppfattas som sådant vapen – 10 000 kr
 5. Våldtäkt – 100 000 kr
 6. Oaktsam våldtäkt – 75 000 kr
 7. Grov våldtäkt mot barn – 150 000 kr
 8. Rån mot person, obeväpnad gärningsman – 7 000 kr
 9. Rån mot person med farligt vapen eller med föremål som för brottsoffret framstår som farligt vapen – 12 000 kr

Hur får man sitt skadestånd utbetalat?

Det skadestånd som utdöms betalas inte ut per automatik. När man fått en dom som vunnit laga kraft som innebär att man har rätt till skadestånd ska man därför i första hand ta kontakt med den skadeståndsskyldige personen och försöka få till en frivillig betalning. Skulle det inte vara möjligt kan man vända sig till Kronofogdemyndigheten och begära verkställighet. Kan något skadestånd inte heller utbetalas med hjälp av Kronofogdemyndigheten kan man i sista hand vända sig till Brottsoffermyndigheten och ansöka om brottsskadeersättning. Detta kräver dock att man först vänt sig till sitt försäkringsbolag och uttömt möjligheterna att få ersättning utbetalat därifrån.