Blir du som förälder skyldig att betala skadestånd om ditt barn begår brott?

I vissa fall, ja.

Varför?

Det finns en bestämmelse i 3 kap. 5 § skadeståndslagen som anger att en förälder som också är vårdnadshavare för ett barn ska ersätta personskada och sakskada som barnet orsakar. Vårdnadshavaren är också skyldig att ersätta skada på grund av att barnet kränker någon annan genom brott.

Syftet med bestämmelsen är att minska ungdomsbrottsligheten på så vis att föräldrar, om de kan åläggas ett skadeståndsansvar för barnets handlingar, blir mer insatta i vad barnet gör.

När kan det vara aktuellt?

För att bestämmelsen ska kunna aktualiseras krävs det att barnet, vid tidpunkten för när brottet begicks, var under 18 år. Bestämmelsen tar sikte på ungdomsbrottslighet så som misshandel, stöld och rån. Ekonomisk brottslighet som orsakar ren förmögenhetsskada omfattas inte.

Föräldrar har en skyldighet att göra vad de kan för att motverka att deras barn orsakar skada för någon annan. Föräldrarnas skadeståndsskyldighet är strikt, d.v.s. det krävs inte att de varit vårdslösa för att de ska kunna åläggas att betala skadestånd för barnets handlingar.

Hur stort kan beloppet bli?

Storleken på beloppet bestäms för varje skadehändelse för sig. Det belopp som en förälder kan åläggas att betala i skadestånd på grund av barnets handlingar är för varje skadehändelse begränsat till en femtedel av det prisbasbelopp som gällde det år då skadehändelsen inträffade, jämte ränta. För en händelse som inträffat år 2021 innebär det att en förälder kan åläggas att betala maximalt 9 520 kr plus ränta.

Finns det två vårdnadshavare för barnet gäller beloppsbegränsningen för dem båda gemensamt. Föräldrarna har ett s.k. solidariskt betalningsansvar tillsammans med barnet, vilket i praktiken innebär att det går att kräva hela beloppet från den ena vårdnadshavaren.

I vissa fall kan beloppet sättas ned till ett lägre belopp. Det kan t.ex. bli aktuellt om barnet orsakat flera skadehändelser under kort tid och föräldern därför ställs inför höga skadeståndskrav. Har föräldern låga inkomster kan det också bli aktuellt att sätta ned beloppet av den anledningen. Om en förälder inte har någon kontakt alls med barnet eller om föräldern har gått så långt i sina ansträngningar för att förhindra brott att det skulle vara orimligt att kräva skadestånd av föräldern kan skadeståndet sättas ned till noll.