Advokatbolaget har framgångsrikt företrätt två privatpersoner, ”Köparna”, i tvist rörande skadestånd på grund av avtalsbrott.

Enligt aktieöverlåtelseavtal från 2015 sålde en man, ”Säljaren”, samtliga 500 aktier i ett bolag till Köparna, med hälften vardera. Vidare övertog Köparna hälften av en borgen på 800.000 kronor som Säljaren hade hos en bank.

Målet handlade om huruvida Köparna var skyldiga att enligt aktieöverlåtelseavtalet utge skadestånd till Säljaren för dels ett belopp motsvarande resterande borgen hos banken, dels ett belopp motsvarande del av en vinst. Hovrätten för Övre Norrland fann att avtalsbestämmelsen om övertagande av borgen har medfört att Säljaren haft intresse av att bolaget, efter överlåtelsen, skulle fortsätta att drivas med målsättningen att gå med vinst. Under sådana förhållanden har Köparna haft att iaktta en viss lojalitetsplikt gentemot Säljaren. Den närmare innebörden får anses vara att Köparna haft att lojalt söka uppfylla säljarens intresse så länge en sådan strävan, med hänsyn till vad parterna avtalat, varit affärsmässigt rimlig. Det är Säljaren som har bevisbördan för att Köparna agerat illojalt. Det är ostridigt att Köparna krediterat fakturor utställda på närståendebolag, att de underlåtit att fullfölja inneliggande kundorders och att de omdirigerat verksamheten i bolaget till närståendebolag.

Hovrätten för Övre Norrland ansåg att Köparnas agerande efter aktieöverlåtelsen där de även övertog en del av en borgensförbindelse, genom att bland annat inte fullfölja inneliggande kundorders, kan i avsaknad av en tydlig avtalsreglering inte anses ha varit illojalt.

Säljarens talan om att Köparna ska betala skadestånd för den resterande borgensförbindelsen om 400.000 kronor ogillades därför. I likhet med tingsrätten ansåg hovrätten inte heller att Säljaren lyckats uppfylla sin bevisbörda avseende del av en hyresvinst. Säljarens talan ogillas även i denna del.