Det finns sedan den 1 juli 2017 möjlighet för enskilda personer att upprätta en framtidsfullmakt. Genom en sådan fullmakt kan man bestämma vem som ska kunna fatta beslut kring ens ekonomi och andra personliga angelägenheter när man själv inte längre är kapabel till det.

 Ordningen med framtidsfullmakter är tänkt att användas som ett alternativ till att få en god man när man, exempelvis på grund av sjukdom, inte längre kan fatta egna beslut i personliga och ekonomiska angelägenheter. Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan man själv bestämma vem som ska kunna ta beslut i dessa frågor (d.v.s. vem som ska vara fullmaktshavare). Detta ska jämföras med godmanskap då det är domstolen, och inte den enskilde, som bestämmer vem som ska utses till god man. I en framtidsfullmakt kan man också bestämma att två eller fler personer ska vara fullmaktshavare samtidigt eller att någon annan ska vara fullmaktshavare om den man valt i första hand inte kan vara det.

 Förutom valet av fullmaktshavare är det möjligt att i fullmakten också reglera andra frågor. Exempelvis kan man bestämma att en särskild namngiven person ska ha rätt att granska fullmaktshavarens åtgärder. Utses ingen särskild granskare har ens närmast anhöriga rätt att granska de åtgärder som vidtagits och Överförmyndarnämnden i den kommun där man bor har alltid rätt till det. Det är också möjligt att reglera exempelvis hur gåvor får ges för fullmaktsgivarens (d.v.s. den person som upprättat fullmakten) räkning och att fullmaktshavaren vid tillfälligt förhinder att utöva sitt uppdrag har rätt att ge behörighet till annan namngiven eller icke namngiven person att sköta uppdraget istället.

 En framtidsfullmakt börjar gälla när fullmaktsgivaren inte längre är kapabel att fatta beslut i de frågor som fullmakten omfattar. Det är upp till fullmaktshavaren att avgöra när den tidpunkten har inträtt. En fullmaktshavare har dock alltid rätt att vända sig till domstol för att få det prövat om fullmakten har trätt ikraft. Det kan också regleras särskilt i fullmakten att det krävs ett domstolsbeslut på att fullmakten trätt ikraft för att den ska bli giltig. 

 Fullmaktshavaren har inte rätt till ersättning för sitt arbete annat än om detta framgår av fullmakten. Man har dock alltid rätt att få ersättning för nödvändiga utgifter man haft för fullmaktsgivarens räkning.

 Sammanfattningsvis innebär en framtidsfullmakt alltså större möjligheter för enskilda personer att ha inflytande över vem som ska kunna ta beslut för en när man inte längre själv kan göra det och en möjlighet att närmare bestämma villkoren för det uppdraget.   

 Om du vill veta mer om framtidsfullmakter eller vill ha hjälp att upprätta en framtidsfullmakt är du varmt välkommen att kontakta oss.