Svenska medborgare som har rest ner till den s.k. Islamiska Staten, IS, väcker känslor, debatt och juridiska utmaningar. Kurdiska styrkor förvarar ca 65 000 personer i al-Hollägret, varav flera tillhört terrorsekten, och har vädjat till alla länder att hämta hem sina medborgare. Ett särskilt dilemma är barnen till föräldrar som anslutit till IS. Barn har särskilda rättigheter som deras föräldrar inte kan förverka. 

I Sverige finns inte lagstiftning som bestraffar medlemskapet i en terrororganisation och regeringen har nyligt fått beskedet att deras förslag om att döma ut upp till två års fängelsestraff till ”den som deltar i verksamheten i en terroristorganisation på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja terroristorganisationen” inte är förenligt med grundlagen. Att resa till ett annat land i avsikt att begå eller medverka till terrorhandling blev straffbart först den 1 september 2018, även det med en straffskala upp till två års fängelse. Det innebär att vi inte kan använda bestämmelsen till att straffa de personer som reste innan 1 september 2018 och än mindre kan vi straffa någon med det lagförslag som underkänts. 

Sverigedemokraterna föreslår till lösning att låta lagarna gälla retroaktivt. Förslaget är inte förenligt med västerländsk demokrati: en av rättsstatens mest grundläggande principer är att staten inte får stifta lagar och sedan straffa dem som bröt mot lagen innan den började gälla. Detta förbud finns i grundlag, regeringsformen 2 kap 10 § och i Europakonventionen för mänskliga rättigheter, artikel 7. 

Av utrymmesskäl måste tyvärr det mesta om våra ”terrorstrafflagar in the making” bli osagt i denna artikel. Men utöver lagar som går att tillämpa består rättsskipning också av att det bedrivs en förundersökning och att det sedan presenteras bevis som granskas av domstol. Att driva en förundersökning, göra brottsplatsundersökningar, prata med vittnen och brottsoffer m.m., görs enklast så nära brottsplatsen som möjligt. IS har begått oerhörda brott mot mänskligheten och medlemmarna har agerat olika. En del personer, inte alla, har verkställt avrättningarna och plågat sexslavarna som nu är befriade. Om dessa åtalas någon annanstans än i närområdet finns en stor risk att fler allvarliga övergrepp inte lagförs.

Lösningar

Med det finns faktiskt lösningar där vi hjälper oskyldiga barn, utreder brott rättssäkert och effektivt samtidigt som vi upprätthåller rättsstatens grundprinciper och stöttar närområdet. 

Lösningen heter bistånd, LVU och överlämning av dömda fångar för verkställighet i Sverige. 

Om de svenska IS-medlemmarna åtalas och döms i annat land har vi ett mycket flexibelt regelsystem för att låta dem avtjäna straffet i Sverige. Att fördela verkställighet av fängelsestraffen över flera länder är en solidaritetsgärning, något vi är moraliskt skyldiga att göra närområdet som genomlidit IS terror och som står inför återuppbyggnad och stora utmaningar. 

I Sverige kan vi ta barn från ett hem med omsorgsbrister (i högst vid bemärkelse) och placera dem i familjehem eller särskilt boende enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Om landet där barnet befinner sig i samarbetar är vi oförhindrade att hämta barn utomlands och vårda dem med stöd av lagen. 

Resurskrävande

Att få fram korrekta fällande domar är högst resurskrävande och medan förundersökningarna pågår ska de misstänkta hållas i förvar under hållbara former. Hjälp med detta bör vi hantera som ett biståndsprojekt där vi tillsammans med så många länder och internationella organisationer som möjligt, koordinerar en omfattande stödinsats. 

Situationen är svår och lösningarna långt ifrån enkla. Men varken på kort eller lång sikt är en del av lösningen att tumma på principerna om rättsskipning som skiljer oss från IS s.k. kalifat eller andra diktaturer. 

Disclaimer: Advokatbolagets artiklar syftar till att väcka nyfikenhet, skapa debatt, ge övergripande information så begripligt som möjligt och ge hemsidan hög rankning på google. Artiklarna är inte juridisk rådgivning och gällande rätt redovisas inte alltid uttömmande. Åsikter som vädras i artikeln är författarens egna. Vi tar tacksamt emot all form av feedback genom mejl till info@advokatbolaget.nu