Vad kostar våra tjänster och Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundets vägledning för god advokatssed säger att advokaters arvode ska vara ”skäligt”. Hur mycket tid vi lägger ned på ett ärende är av stor betydelse men inför en slutfakturering tar vi också ställning till ärendets totala omfattning; dess komplexitet, brådska och hur väl vi lyckats med uppdraget (utifrån givna förutsättningarna) m.m.

För privatpersoner är utgångspunkten att vi tar betalt enligt en rättshjälpstaxa som regeringen fastställer varje år och avvikelser från den nedlagda tiden sker sällan. För 2016 är rättshjälpstaxan 1 654 kr/tim inklusive mervärdesskatt. Ofta kan bolaget där du har hemförsäkring hjälpa dig med advokatkostnaden (s.k. rättsskydd) och försäkringsbolaget tar då 78-80 % av kostnaden. När rättsskydd inte går att få finns en möjlighet att staten bär en del av kostnaden efter att rättshjälp sökts och beviljats.  Hur stor rättshjälpen blir beror på dina ekonomiska förhållanden. Rättshjälp beviljas om din årsinkomst (före skatt) är maximalt 260 000 kr, efter att hänsyn tagits till om du har barn samt tillgångar och skulder.

Det ingår i vårt uppdrag att lämna tydlig information om hur vi kommer ta betalt i ett enskilt ärende och att undersöka möjligheten för klienten att få rättsskydd eller rättshjälp och ansöka om sådant.

Den 1 januari 2016 införde advokatsamfundet en konsumenttvistnämnd som utan någon kostnad kan pröva frågor om skäligheten i en advokats ersättning och även ekonomiska krav mot advokaten (d.v.s. om klienten av någon anledning anser sig ha rätt till ersättning, skadestånd eller återbetalning av pengar från advokaten). Nämnden är till för konsumenter d.v.s. privatpersoner som får hjälp i frågor som huvudsakligen faller utanför närings- eller yrkesverksamhet. Mer information finns på nämndens hemsida; https://www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden/Konsumenttvistnamnden/