Likvidation

Likvidation sker antingen frivilligt eller genom tvång. En frivillig likvidation sker vanligtvis när ägarna inte längre vill bedriva verksamheten och de inte heller finner en köpare till densamma. En frivillig likvidation beslutas av bolagsstämman med enkel majoritet. Likvidatorns uppgift är att omvandla bolagets tillgångar till pengar och betala dess skulder. Överskottet delas sedan ut till delägarna.

Likvidation kan också ske tvångsmässigt. Oftast sker detta efter att ett företag under en längre period debiterats förseningsavgifter kopplade till att årsredovisningar inte lämnats in. Bolagsverket försätter i desa fall dessa aktiebolag i likvidation varvid de även utser likvidator. Vid tvångslikvidation saknas regelmässigt medel varför likvidatorn oftast nödgas försätta bolaget i konkurs.