Uppdragsbrev

Inom affärsjuridiken använder vi oss av tydliga uppdragsbrev som det dokument som beskriver det enskilda uppdraget. Uppdragsbreven undertecknas av båda parter. Varje uppdrag är unikt varför det förutsätter separat uppdragsbrev och är alltid kopplade till våra allmänna villkor.

Exempel ur ett uppdragsbrev

Uppdragsgivarens juridiska frågeställning benämns i förevarande exempel; Skadestånd. Uppdraget omfattar en initial utredning om huruvida den uppkomna tvisten framgångsrikt kan föras i rättegång/skiljeförfarande. Svaret kommuniceras med uppdragsgivaren. Om svaret på utredningen är ja, så ska ett skadeståndskrav framställas till motparten. Målet med uppdraget är att finna en acceptabel lösning inom sex månader från mottagandet av uppdraget. Vägen till sådan lösning kan gå via upprättande av för uppdraget relevant juridiskt dokument, utomrättsliga förhandlingar och/eller rättsprocess, varvid det inte kan uteslutas att nödvändiga eftergifter - beloppsmässigt - kommer att behöva vidtas.