Lönegaranti

I de flesta fall har Du som anställd rätt till statlig lönegaranti vid en konkurs för Din lönefordran. Med lön avses i dessa fall all ersättning som arbetsgivaren åtagit sig att betala för det arbete Du utfört. Huvudregeln är att ersättning lämnas för arbete som utförts tre månader före konkursbeslutet och för uppsägningslön, dock längst åtta månader totalt. Uppsägningstidens längd varierar mellan en och sex månader beorende på Din sammanlagda anställningstid. Du kan även få ersättning för avtalade löneförmåner. Semesterlön och semesterersättning som är intjänad före konkursbeslutet ersätts för det pågående och närmast föregående intjänandeåret. Den viktigaste begränsningen som finns är dock att det maximala beloppet som utbetalas motsvarar fyra prisbasbelopp (år 2015: 178 000 kr).

Om Du själv eller tillsammans med någon närstående äger en väsentlig andel och har haft ett betyande inflytande över verksamheten i konkursbolaget och är anställd så är Du/ni inte berättigad till statlig lönegaranti.

Arbetsgivaren har även skyldigheter gentemot Dig efter konkursbeslutet och är skyldig bl a att upprätta arbetsgivarintyg (utvisande anställdningstid fram till och med konkursdagen), arbetsbetyg samt kontrolluppgift för lönebetalningar till och med konkursdagen.