Underhållsbidrag

Får Ditt barn rätt nivå på underhållsbidraget?

Över hela landet finns det männisor vars barn har felaktigt framräknade underhålslbidrag. Vi hjälper dessa att beräkna rimliga underhållsbidrag och se till att det fastställs av domstol, om så krävs. Genom Fredrik Elveros har vi spetskompetens inom frågor som rör underhållsbidrag, vilket till viss del är unikt. Vi har därför uppdrag över hela landet.

Kontakta gärna Fredrik för att reda ut vad som är en skälig nivå i just din situation. Föräldrars underhållsskyldighet gentemot sina barn regleras i föräldrabalken. Reglerna syftar till att ge alla barn samma ekonomiska standard som sina föräldrar, oavsett hur familjesituationen ser ut. I korthet gäller att båda föräldrarna ska bidra till barnets ekonomiska behov utifrån sin förmåga och att den som inte bor stadigvarande med barnet är skyldig att utge underhållsbidrag.

Vår erfarenhet är att nivån för underhållsstöd, som egentligen är avsedd att vara en miniminivå för att tillgodose barnets grundbehov, i alltför många fall används trots att den bidragsskyldige har en förmåga att betala ett högre bidrag än underhållsstödet. Följden av detta blir att det bidragsberättigade barnet inte får den ekonomiska standard han eller hon egentligen har rätt till. Om den bidragsskyldige föräldern alltså har förmåga att betala mer än de 1 273 kr/mån som betalas i underhållsstöd av försäkringskassan så hjälper Fredrik barnet/en att få den ersättning de har rätt till. Finansiering av Fredriks arbete sker via hemförsäkringsens rättsskyddsmoment och det är barnet som ansöker, naturligtvis med hjälp från Fredrik Elveros.

fredrik.elveros@advokatbolaget.nu, 0730-64 83 82.