Avtal om särskild medling

Ingress
Advokatbolaget åtar sig att utföra medling i parternas tvist under förutsättning att parter undertecknar detta avtal. Medlingen sker opartiskt och oberoende i förhållande till parterna. Medling är ett muntligt förfarande där behovet av skriftväxling är begränsat. Målet med medling är att gemensamt hitta en lösning som kan accepteras av båda parter. Parternas ombud har vid medlingen ofta en mindre framträdande roll eftersom det är parternas relation som ska lösas. Det är viktigt att part går in i medlingen med en öppen attityd och deltar aktivt i processen. Det får särskilt erinras att vid medlings kan medlaren ta hänsyn till frågor som rör annat än ekonomi och juridik för att nå en lösning.

Förfarandet

1. Medling bygger på en frivillighet där parterna är eniga om att försöka nå en utomrättslig lösning. Såväl part som medlare är fri att avbryta medlingen. Part behöver inte ange några skäl. Medlaren ska dock vid avbrytande av medlingen informera:
A. om det med beaktande av omständigheterna i ärendet är så att den förlikning som nåtts inte är verkställbar eller ens laglig,
B. om bedömningen är att fortsatt medling inte kommer att leda till en förlikning.

2. Medlingen sker genom möten i normalfallet på advokatbolagets kontor eller på annan av parterna i samråd med medlaren bestämd plats. Om medlaren anser det vara lämpligt kan parterna komma att höras separat. Medlaren upprättar minnesanteckningar från mötena. Part ska företrädas av behörig ställföreträdare. Om rättsprocess inletts och muntlig förhandling hållits inför tingsrätten så ska protokoll överlämnas till medlaren. I annat fall stämningsansökan och svaromålet. Om medling sker vid hovrättsprocess ska tingsrättsdomen överlämnas till medlaren.

3. Medlarens roll är att ge information, synpunkter och bistå parterna med förslag på lösningar för att nå en effektiv och för parterna acceptabel förhandlingslösning av tvisten. Utgångspunkten är att medlingen ska vara slutförd inom två månader.

4. Medlingen genomförs på ett lämpligt sätt med hänsyn tagen till omständigheterna i ärendet, inbegripet eventuella obalanser i styrkeförhållandet mellan parterna och eventuella önskemål från parterna.

5. Medlaren kan på begäran av parterna formalisera överenskommelsen på olika sätt t ex genom att utse medlaren till skiljeman som fastsäller överenskommelse genom skiljedom med följd att överenskommelsen blir verkställbar. Detta förutsätter dock att medlaren samtycker till ett sådant förfarande. I annat fall kan medlaren upprätta ett skriftligt förlikningsavtal.

6. Medlaren behandlar all information som härrör från eller har samband med medlingen som strikt konfidentiell; dvs utan att parterna är eniga får inget yppas huruvida medling pågår, ska inledas eller slutförts, under förutsättning att medlaren inte enligt lag eller med hänsyn till allmän ordning är skyldig att lämna ut information. Information som medlaren mottar i förtroende av en part får inte utan tillåtelse lämnas ut till övriga parter, om inte ett sådant utlämnade krävs enligt lag.

7. Medlarens arvodering av utförd medling sker inledningsvis genom ett allmänt förskott om 50 000 kr, varav vardera parten är skyldig att betala hälften vardera. Part får betala hela beloppet. Förskottet används för löpande betalning av medlingskostnaderna. När betalning av förskottet skett inleds medlingen. För det fall förkottet i sin helhet upparbetats kommer ytterligare förskott om 25 000 kr att begäras, medlingen ajourneras till dess ny förskottsbetalning skett. Förfarandet kan komma att upprepas till dess medlingen avslutas. Om betalning inte sker i enlighet med medlarens begäran avslutas medlingen.

Parterna är fria att komma överens om huruvida en part ensamt ska stå medlingskostnaderna.

Medlaren och parterna har erhållit varsitt exemplar av detta avtal.