Medling

En alternativ tvistlösning vid sidan om domstols- och skiljeförfarande är särskild medling vid affärstvister. Ett förfarande som vi tycker är sympatiskt och som typiskt sätt kan medföra att de tvistande parterna kan fortsätta sin affärsrelation då medlingen resulterat i nya infallsvinklar för parterna.

Som medlare följer vi en uppförandekod som bl a innebär att parterna genom ett strukturerat förfarande på egen hand frivilligt försöker nå en överenskommelse om lösning av tvisten med hjälp av en tredje part - medlaren; vilken har ett oberoende och opartiskt förhållningssätt gentemot parterna. 

Fördelar med särskild medling jämfört med förlikningsförhandlingar i domstol
Medlaren kan i högre grad än domaren arbeta för en bred uppgörelse som omfattar t ex fler tvister än den som har gått till domstol. Andra personer än de som är parter vid domstolen kan också omfattas av uppgörelsen. Då kan en pågående affärsrelation lättare bevaras och till och med utvecklas. I normalfallet kan det sättas av mer tid för medlingen än för förlikningsförhandlingar.  Medlingen äger rum i en mer avslappnad miljö än den i en domstol.  Medlingen är tidseffekt.

Vad blir resultatet av medlingen?
Det parterna kommer överens om vid medlingen skrivs ofta ned av medlaren. Parterna brukar också skriva under överenskommelsen. Ansökan om stämning kan därefter återkallas och målet avslutas.  Parterna kan också begära att domstolen ska fastställa överenskommelsen genom dom alternativt kan partrena utse medlaren till skiljeman, varefter överenskommelsen fastställs genom skiljedom med följd att den förblir anonym. Om parterna inte kommer överens fortsätter handläggningen av målet i domstolen.

Överens utanför domstol/skiljeförfarande
Medling kan ske helt utom rätta dvs genom att parterna vid en uppkomen affärstvist kommer överens om att försöka slita tvisten genom medling istället för skilje- eller domstolsförfarande.

Genom lagändring arbetar tingsrätterna nu alltmer intensivt för att få parterna att komma överens utan att meddela dom dvs nå en utomrättslig uppgörelse. Ofta görs detta genom samtal mellan domaren och parterna, s.k. förlikningsförhandlingar i samband med en muntlig förhandling vid tingsrätten. Men det finns alltså alternativ. I såväl tingsrätt som hovrätt kan rätten, om båda parter vill, bestämma att de ska försöka lösa tvisten med hjälp av en medlare. Detta kallas särskild medling. En absolut förutsättning är att bägge parterna måste vilja använda medling som metod för att komma överens i tvisten.

En viktig skillnad mellan särskild medling och förlikningsförhandlingar i domstol är tiden. Medling är tidseffektivt då medlingsförfarandet sker under en begränsad tid av normalt två månader medan än rättsvist i domstol kan pågå under flera års tid genom tingsrätt och hovrätt. En annan skillnad är kostnaderna då parterna inte behöver betala för att domaren ska föra förlikningsförhandlingar. Vid medling ska parterna betala för medlarens arbete. Å andra sidan kan parterna vid medling begränsa sina ombudskostnader då medlingen i huvudsak parterna och inte tivstens juridik, vid domstolsförhandlingarna ska ombud vara med.

Kontakta jan.e.jonasson@advokatbolaget.nu eller via telefon 070-2841076 eller jens.nystrom@advokatbolaget,nu eller via telefon 070-5659001 för mer information.