Företagskonkurs

Konkursgäldenärens ställföreträdare (ägare, VD och/eller styrelseledamot) kallas till sammanträde med konkursförvaltaren och ska ta med sig förteckning över konkursbolagets samtliga tillgångar och skulder tillsammans med all bokföring. Vidare ska han/hon ta med lönespecifikationer över samtliga obetalda löneskulder till eventuellt anställda tillsammans med mervärdesskatte- och uppbördsdeklarationerna för tiden fram till konkursutbrottet samt även ta med konkursbolagets F-skattesedel.

När en juridiska person försatts i konkurs, så gäller lite andra regler än för en privatperson. Reglerna gäller i huvudsak för styrelseledamöter och verkställande direktör (VD) och avser bl a.
• Styrelseledamöter och verkställande direktör (VD) ska avlägga bouppteckningsed inför rätten. Vidare är de skyldiga att lämna konkursförvaltaren de upplysningar om konkursboet som han begär. Innan bouppteckningsed avlagts är de förbjudna att utan samtycke av rätten resa utomlands. (Observera att reseförbudet gäller även de nordiska länderna). I fall där utrikes resa kan bli aktuell, kontakta konkursförvaltaren.
* De förlorar rätten att råda över den egendom som omfattas av konkursen och får inte skuldsätta bolaget eller ingå förbindelser som kan göras gällande i konkursen. De får heller inte ta bolagets tillgångar i anspråk för att betala skulder och inte heller uppbära någon form av betalning. Detta betyder bl a att de inte får sälja bolagets egendom eller på annat sätt avyttra den. Vad som här nämts innebär dock inte att de är förhindrad - eller befriad från skyldigheten - att vårda bolagets egendom till dess förvaltaren har hunnit omhänderta densamma.
* Det finns vissa möjligheter att ingripa med tvångsmedel i form av hämtning eller häktning mot ställföreträdare för konkursgäldenär som undandrar sig skyldigheter eller överträder förbud.

Har Ditt företag kommit på obestånd så hjälper jan.e.jonasson@advokatbolaget.nu 070-2841076 och johan.gullesjo@advokatbolaget.nu  070-6474500, till som våra konkursförvaltare med advokaten Jens Nyström som konkurshandläggare samt Madelaine Wikberg och Peter Lindqvist som back-officepersonal..