Personlig konkurs

Konkursgäldenären ska sammanträffa med konkursförvaltare och om detta sker på advokatbolagets kontor så ska han/hon ta med förteckning över samtliga tillgångar och skulder tillsammans samt all eventuell bokföring. Innehar konkursgäldenären F-skattesedel ska denna överlämnas till konkursförvaltaren så att den kan återsändas till Skattemyndigheten.

När en privatperson försätts i konkurs så uppkommer också nya förhållningssätt för konkursgäldenären bl a att:
* Konkursgäldenären ska avlägga bouppteckningsed inför rätten. Vidare är Konkursgäldenären skyldig att lämna konkursförvaltaren de upplysningar om konkursboet som han begär.
* Innan Konkursgäldenären avlagt bouppteckningsed är Konkursgäldenären förbjuden att utan samtycke av rätten resa utomlands (observera att reseförbudet gäller alltså även de nordiska länderna). I fall där utrikesresa kan bli aktuell, kontakta konkursförvaltaren.
* Konkursgäldenären förlorar rätten att råda över den egendom som omfattas av konkursen. Konkursgäldenären får inte sätta sig i skuld eller ingå andra förbindelser som kan göras gällande i konkursen. Konkursgäldenären får inte heller ta tillgång i anspråk för att betala skulder och inte heller uppbära någon form av betalning. Detta betyder bl a att Konkursgäldenären inte får sälja egendom eller på annat sätt avyttra den. Vad som här nämnts innebär dock inte att Konkursgäldenären är förhindrad - eller befriad från skyldighet - att vårda sin egendom till dess förvaltaren hunnit omhänderta densamma.
* Konkursgäldenären får inte driva näringsverksamhet under konkursen. Detta näringsförbud inträder automatiskt i och med konkursbeslutet.
* Det finns vissa möjligheter att ingripa med tvångsmedel i form av hämtning eller häktning mot konkursgäldenäre som undandrar sig skyldigheter eller överträder förbud.

Om Du ska försättas i konkurs så hjälper jan.e.jonasson@advokatbolaget.nu och johan.gullesjo@advokatbolaget.nu till som konkursförvaltare samt Jens Nyström som handläggare med Madelaine Wikberg och Peter Lindqvist som back-officepersonal.