Konkurs allmänt

Du kan för Dig själv eller Ditt bolags räkning lämna in en egen konkursansökan till tingsrätten med förslag om att advokaterna Johan Gullesjö eller Jan Erik Jonasson ska utses till konkursförvaltare, men det är tingsrätten som beslutar om Du eller Ditt företag ska försättas i konkurs och vem som blir konkursförvaltare. Vi assisterar även med att upprätta konkursansökan om så Du vill.

Den som försätts i konkurs kallas konkursgäldenär och den som har fordringar i konkursen kallas borgenär. Konkursförvaltningen ska under konkurshandläggningen för konkursboets räkning, omhänderta konkursgäldenärens egendom (konkursboet) och sälja denna för att få in pengar till konkursboet. Dessa pengar ska, sedan kostnaderna för konkursen betalats, fördelas mellan borgenärerna i enlighet med förmånsrättslagens bestämmelser.

Kort kan sägas att konkursförvaltarens uppgift består i att; ta hand om gäldenärens egendom (konkursboet), upprätta en förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder (bouppteckning), närvara vid edgångssammanträdet i tingsrätten, upprätta en s k förvaltarberättelse, där förvaltaren bl a ska redogöra för orsakerna till konkursen, sälja tillgångarna och om tillräckliga medel finns betala borgenärerna enligt förmånsrättslagens turordning.

johan.gullesjo@advokatbolaget.nu ,070-6470045, eller jan.e.jonasson@advokatbolaget.nu ,070-2841076, arbetar som våra konkursförvaltare med advokaten Jens Nyström som konkurshandläggare samt Madelaine Wikberg och Peter Lindqvist som back-officepersonal.