Konkurser

När Ditt bolag hamnat i ekonomiska svårigheter så kan vi med vår långa erfarenhet som konkursförvaltare lotsa såväl Dig som Dina borgenärer effektivt genom konkursen. Vi guidar genom hela konkursen utan att för den skull ge avkall på den formalia som konkurslagen stadgar.

Kort kan sägas att konkursförvaltarens uppgifter består i att; ta hand om gäldenärens egendom (konkursboet), upprätta en förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder (bouppteckning), närvara vid edgångssammanträdet i tingsrätten, upprätta en s k förvaltarberättelse, där förvaltaren bl a ska redogöra för orsakerna till konkursen, sälja tillgångarna och om tillräckliga medel finns betala borgenärerna enligt förmånsrättslagens turordning.

Advokaterna johan.gullesjo@advokatbolaget.nu, 070-6470045, jan.e.jonasson@advokatbolaget.nu, 070-2841076, och jens.nystrom@advokatbolaget.nu, 070 565 90 01, arbetar som våra konkursförvaltare med advokaten Jens Nyström som konkurshandläggare samt Madelaine Wikberg och Peter Lindqvist som back-officepersonal.

 

Johan Gullesjö
Advokat och delägare.

 

Jan Erik Jonasson 

Advokat och delägare   

 

 

 

 

 

 

 

Jens Nyström

Advokat och delägare,